Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

(пренасочване от ВНВАУ)

Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен е основно учебно-научно звено на Националния военен университет „Васил Левски“. Разположен е в идеалния център на града.

Факултетът е приемник на Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ (ВВУАПВО), което от своя страна е наследник на Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (ВНВАУ), създадено през 1948 г. ВНВАУ е наградено през 1958 г. с орден „9 септември“ I-ва степен и през 1973 г. с орден „Народна република България“ I-ва степен.[1]

Обучение

редактиране

Обучава:

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Висше образование на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“„специалист“ се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата. Обучението на студентите и курсантите се провежда по специалности, които са от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.)

Провежда и курсове за преквалификация, повишаване на квалификацията и чуждоезиковата подготовка на офицери от Българската армия и армиите на страните участнички в инициативата „Партньорство за мир“, както и на други специализанти. Провежда научноизследователска и научно-развойна дейност в областта на военните и техническите науки.

Основната мисия на факултета е да работи активно за развитието на военното образование в Република България, подготвяйки офицери за нуждите на Българската армия, притежаващи отлична професионална подготовка, морална, физическа и психическа устойчивост, лидери в армейските колективи и обществото, способни да се реализират във всички сфери на армейския живот, достойни партньори на офицерите от страните-членки на НАТО.

Освен курсантите факултетът обучава и студенти, които завършват като отлично подготвени инженери и специалисти в областта на комуникационната техника, компютърните системи и мрежи, електрониката и административно-информационната сфера.

Обучението на студентите и курсантите от 2014 г. се извършва изцяло само във Факултет „А, ПВО и КИС“ в Шумен.

Факултетът разполага със собствено общежитие непосредствено до учебните блокове, съвременни битови условия, модерна столова, изцяло обновени спални помещения, модерен спортен комплекс със закрит нов плувен басейн, стадион, фитнес-зала и други. Всички сгради са компактно разположени в тих озеленен район в центъра на града.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен отговаря на държавните изисквания, които са описани тук Архив на оригинала от 2016-08-15 в Wayback Machine..

Обучението завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа пред изпитна комисия. Завършилите студенти получават дипломи за завършено висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с европейско приложение.

Образователни степени и специалности

редактиране

Степен „Бакалавър“

редактиране
Граждански специалности

Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ се приемат студенти за редовно (Р) и задочно (З) обучение със срок 4 години по следните акредитирани специалности:

# Граждански специалности Код Вид обучение
1 Комуникационна техника и технологии – Комуникационни мрежи и системи КТТ – КМС Р, З
2 Комуникационна техника и технологии – Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол КТТ – ЕСОНК Р, З
3 Компютърни системи и технологии КСТ Р, З
4 Компютърни технологии за проектиране КТП З
5 Административна и информационна сигурност АИС Р, З
Военни специализации

За нуждите на Въоръжените сили се приемат курсанти за редовно обучение на пълна държавна издръжка и военнослужещи за задочно обучение по следните военни специализации с акредитирани граждански специалности:

# Военна специализация Гражданска специалност Код Вид обучение
1 Радиотехнически войски Комуникационна техника и технологии РТВ Р
2 Зенитно-ракетни войски Комуникационна техника и технологии ЗРВ Р
3 Противовъздушна отбрана
на войските
Комуникационна техника и технологии ПВО Р, З
4 Военни комуникационни и
информационни системи
Компютърни системи и технологии ВКИС Р, З
5 Полева артилерия Компютърни технологии за проектиране ПА Р
6 Артилерийско и зенитно-ракетно
въоръжение, оптика и бойни припаси
Компютърни технологии за проектиране АВ Р

Степен „Магистър“

редактиране
Обща характеристика на обучението

Условията за обучението на степен „магистър“ отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата. Програмата за обучение е изградена около концепцията за оптимално надграждане на подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на инженерните науки, социалните и правните аспекти на управлението и възможността за реализация в структурите за управление на организациите и учрежденията.

Сроковете на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в задочна форма на обучение са съобразени с предварителната подготовка на кандидатите и с правилника на висшето училище:

 • 2 семестъра (една година) за специалностите с профилиране и задълбочаване на подготовката за придобилите специалност на степен „бакалавър“ или „магистър“ от същото професионално направление;
 • 4 семестъра (две години) по избраната специалност с допълнителна подготовка за придобилите висше образование на степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друго професионално направление.

Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:

 • задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление;
 • избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността;
 • факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели. До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор“.

Магистърски специалности

Във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ се приемат студенти за обучение в степен „магистър“, задочно обучение по следните акредитирани специалности:

# Магистърски специалности Вид обучение
1 Комуникационна техника и технологии З
2 Компютърни системи и технологии З
3 Компютърни технологии за проектиране З
4 Административна и информационна сигурност З
5 Човешки ресурси и връзки с обществеността в отбраната и сигурността З

Приемът се извършва по документи, които могат да се подават на място и онлайн.

Записване

Записване на приетите студенти в степени „бакалавър“ и „магистър“ се извършва във факултета в Шумен. При записването се заплаща таксата за първия семестър, която е 1/2 от годишната такса. Банковата сметка на факултета виж тук. Таксите се заплащат до 1 седмица от започването на семестъра заедно с годишна такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Информация по всички въпроси, свързани с кандидат-студентската кампания, може да се намери в сайтовете на факултета и университета и на телефони: централа 054 80 10 40, вътрешни 54218, 54231, 54230.

Степен „Доктор“

редактиране

Във факултета се обучава в образователна и научна степен „доктор“ в задочна (З), редовна (Р) или свободна (С) форма по следните акредитирани специалности (докторски програми):

# Докторски специалности (програми) Вид обучение
1 Радиолокация и радионавигация З, Р, С
2 Комуникационни мрежи и системи З, Р, С
3 Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката З, Р, С
4 Организация и управление на въоръжените сили З, Р, С
5 Организация и управление извън сферата на материалното производство З, Р, С

Реализация на випускниците

редактиране

След завършване на пълния курс на обучението випускникът може да заема длъжности в различни сфери на обществения живот:

 • в управлението на предприятия и учреждения;
 • в звената за управление в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти, свързани с управлението на организации и учреждения на различни нива;
 • да извършва консултантска и експертна дейност по управлението на организации и учреждения на различни нива;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

Факултетът има 6 катедри:

Наименования

редактиране
 • Народно военно артилерийско училище (27 октомври 1948 – 31 декември 1948)
 • Народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (1 януари 1949 – 10 юли 1959)
 • Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (10 юли 1959 – 1964)
 • Народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (1964 – 1969)
 • Висше народно военно артилерийско училище „Георги Димитров“ (1969 – 15 август 1991)
 • Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ (15 август 1991 – 1 август 2002)
 • Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ (1 септември 2002)

Началници на ВНВАУ, ВВУАПВО и декани на Факултет „А, ПВО и КИС“

редактиране

Началници на Висшето народно военно-артилерийско училище и Висшето военно училище по артилерия и противовъздушна отбрана [2]

 • Полковник Иван Христов Цонев (1948 – 1949)
 • Полковник Христо Тонев Ангелов (23 ноември 1949 – 1952)
 • Полковник Нешо Нешев (17 ноември1952 – 22 ноември 1955) (до 21 април 1954 е временно изпълняващ длъжността)
 • Генерал – майор Ангел Ангелов (28 ноември 1955 – 13 октомври 1959)
 • Полковник Нешо Нешев (1 октомври 1959 и 25 октомври 1961)
 • Генерал–майор Тодор Желев (1962 – 1972)
 • Генерал-майор Кирил Стоименов (1972 – 1983)
 • Генерал-майор Найден Боримечков (1983 – 1988)
 • Генерал-майор Борис Бобев (1988 – 1992)
 • Генерал-майор Иван Динев (1992 – 2000)
 • Полковник Радослав Димитров Узунов (2000 – 2002)
 • Полковник Андрей Иванов Андреев (2002)

Декани на Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ [3]:

 • Полковник доц. д-р Николай Йорданов Досев (2002 – 2010)
 • Полковник доц. д-р Нелко Петров Ненов (2010 – 2014)
 • Полковник проф. д-р Сашо Стефанов Евлогиев (2014 г. – 15 юни 2018)
 • Полковник доц. д-р инж. Дилян Димитров – (от 15 юни 2018)

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране