Версиера в математиката е алгебрична крива от трета степен. Изследвана е от италианската математичка Мария Гаетана Анези, и поради това наречена на нейно име „къдрица на Анези“.

Конструкция на версиера (къдрица на Анези)

Кривата се строи по следния начин: Фиксирана е окръжност и произволна точка О върху нея, както и нейната диаметрално противоположна М. За произволна друга точка от окръжността А е прекарана секущата права ОА, пресичаща в точка N допирателната, прекарана към окръжността в точка М. Успоредната на ОМ права през N и перпендикулярната на ОМ права през А се пресичат в точка Р. При изменението на точка А, описваната траектория от точка Р представлява версиерата.

Кривата има асимптота в лицето на допирателната към окръжността в точка О.

Уравнения редактиране

Да допуснем, че точка О е началото на координатната система, а М лежи на положителната част от ординатата. Нека радиусът на окръжността е  .

Тогава кривата има уравнение в декартови координати  .

Параметрично изразено, ако   е ъгълът между OM и OA (мерен по часовниковата стрелка), кривата се определя чрез уравненията

 

Правата   e aсимптота на къдрицата.

Областта между къдрицата и нейната асимптота има площ 4 пъти площта на фиксираната окръжност, т.е.  . При ротация на кривата около асимптотата се получава тяло с обем   Центърът на тежестта на областта лежи в точката с координати  .

Външни препратки редактиране