Държавната институция (т.е. държавно учреждение) е учреждение, упълномощено от конституцията и законите на страната да изпълнява определени функции на държавата. Често органите на властта също са наричани институции.

В България редактиране

Върховна институция (и неспадаща към нито едно от трите проявления на държавната власт – законодателна, изпълнителна и съдебна власт) в Република България е президентът на Република България – държавният глава на България. Президентът на Републиката притежава властнически правомощия, които обаче не са достатъчни, за да бъде окачествен като орган. Не притежава реална власт. Това е характерно за парламентарни републики. Все пак, във всяка една република президентските правомощия се определят в закони (вкл. конституция) – оттам може да се направи извод дали даден държавен глава (президент) притежава реална власт. В някои парламентарни републики функциите на президента са представителни.

В съответствие с принципа за разделение на властите понастоящем в Република България съществуват 3 групи държавни институции:

Конституцията и законите на България предвиждат създаване и функциониране на държавни институции, независими от изпълнителната власт, като: национален омбудсман на България, Конституционен съд на България, Българска телеграфна агенция, Българско национално радио, Българска национална телевизия и други.