Серия статии на тема
Термодинамика
Енталпия . Ентропия . Топлина

Изобарен процес (на старогръцки: ισος, isos — еднакъв + на гръцки: βαρος, baros – тежък) е термодинамичен процес, който протича при постоянно налягане. Съгласно закона на Гей-Люсак, при изобарен процес в идеален газ .

Работата, извършена от газа при разширението му или компресията е равна на

.

При изобарен процес отношението на обема V към абсолютната температура на определена маса газ остава постоянно V:T = const. Закон за изобарен процес

V1:T1= V2:T2 изобарен процес