Изпълнителен съвет на Социалистическа република Македония

Изпълнителният съвет на Събранието на Социалистическа Република Македония (на македонска литературна норма: Извршен совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија) е изпълнителен орган на държавната власт. Изпълнява функциите на правителство на Социалистическа република Македония.

Органът е създаден през 1953 г. и остава в действие до 1991 г., когато се сменя формата на управление.

През 1953 – 1963 г. се нарича Изпълнителен съвет на Народното събрание на Народна република Македония (на македонска литературна норма: Извршен совет на Народното собрание на Народна република Македонија). Неговите правомощия и състав са определени от членове 1, 2 и 3 от Уредбата за организацията и работата на Изпълнителния съвет. Според член 1 Изпълнителния съвет е „изпълнителен орган на Народното събрание и извършва всички политическо-изпълнителни действия от компетентността на Републиката в рамките на обхвата, който е посочен от съюзния Устав, Уставът на НРМ и със законите“.[1] Той се състои от най-малко девет члена, които се избират от Народното събрание от редиците на републиканския събор (камара) съгласно член 76, ал. 1 от Конституцията.

През 1953 г. са формирани 2 състава, а през 1958 г. – още 1 състав на Изпълнителния съвет.

Първият съвет е създаден на 3 февруари 1953 г. в състав[2]:

Между 1963 и 1991 г. функционират общо 10 състава на Изпълнителния съвет (1963, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1974, 1978, 1982 и 1986).

След промяната на името на републиката през 1963 г. Съветът има следния състав:

  1. 60 години македонски влади, Државен архив на Република Македониjа Скопjе, 2005, с. 41
  2. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 593 – 594. (на македонска литературна норма)