Водосборен басейн

(пренасочване от Речен басейн)

В хидрологията, водосборен басейн или водосборна област е територията, от която река, езеро, море, океан или друга акватория, събира своите води. Площта на водосборния басейн е територията, разположена между обграждащите го речни вододели.[1] Водосборният басейн на река включва и нейните притоци, а за езеро, море или океан включва територията, от която се стичат повърхностно или подземно води от сушата.

Водосборният басейн на река Струма

Границите на водосборните басейни са сравнително лесни за определяне при добре изразен релеф и водоплътни скали в геоложката основа. При малки разлики в надморската височина, например в крайбрежните блата около притоците на Амазонка или Ориноко, вододелите са трудноопределими, а често и променливи във времето. При водопропусклива скална основа, като пясъци или карст, повърхностния релеф не отразява границите на водосборния басейн, който зависи от движението на подземните води. В пустинните райони много реки не достигат до морето, тъй като се изпаряват преди това. Такива безотточни области могат да бъдат сложно преплетени с водосборните басейни на големи реки, като Нил или Нигер, чиято площ по тази причина може да бъде определена само приблизително.

ИзточнициРедактиране

  1. www.geoznanie.com/2013/03/geografski-rechnik-v.html