Сплеснатостта е мярка за свиването на кръг или сфера по диаметъра, при което се образува елипса или елипсоид. Сплеснатостта е свойството на дадена планета да се издува около екватора поради въртенето около собствената си ос. Центробежната сила (която всъщност е фиктивна сила, противодействаща на центростремителната сила) е балансирана от гравитацията на планетата. Сплеснат сфероид е елипсоид, имащ две равни на дължина оси и една по-къса.[1]

Кръг с радиус a, който е сплеснат до елипса.
Сфера с радиус a, която е свита до сплеснат елипсоид.

Сплеснатостта може да бъде изразена по следния начин:

където е екваториалният радиус и е полярният радиус. Тази формула е валидна за течно тяло с еднородна плътност, като сплеснатостта зависи от гравитационната константа , периода на въртене и плътността .

ИзточнициРедактиране

  1. Isaac Newton:Principia Book III Proposition XIX Problem III, с. 407, Andrew Motte translation