Воден басейн

всяка част от земна повърхност, покрита с вода

Воден басейн, или водно пространство, е всяка част от земната повърхност, покрита с вода. Като най-голям воден басейн се разглежда Световния океан. Науката, която се занимава с изучаване на водните басейни и водните ресурси, се нарича хидрология.

Видове редактиране

Естествени:

Изкуствени: