Воден басейн

(пренасочване от Водоем)

Воден басейн, или водно пространство, е всяка част от земната повърхност, покрита с вода. Като най-голям воден басейн се разглежда Световния океан. Науката, която се занимава с изучаване на водните басейни и водните ресурси, се нарича хидрология.

Видове редактиране

Естествени:

Изкуствени: