Водоем е общо название на обособен воден басейн на континенталната суша.

Видове: