Деванагари (देवनागरी, на хинди се изговаря като [ˌd̪e:vən̪ɑːgəɾiː], транслитерира се devanāgarī) е писменост тип абугида, използвана за няколко индийски езика, между които санскрит, хинди, маратхийски, кашмирски, синдхи, бихари, бхили, конкани, бходжпури, както и непалски в Непал.

Риг-веда ръкопис на деванагари (началото на 19век)

Транслитерацията с латиница, използвана в тази статия, следва популярната Транслитерация на Националната библиотека в Калкута. Съществуват и други системи за транслитерация на деванагари, между които ITRANS – транслитерация в ASCII без загуба. В ITRANS думата „деванагари“ се пише като „devanaagarii“.

Произход редактиране

Деванагари възниква около 1200 г. от писмеността сидхам, като постепенно измества по-ранната, тясно родствена писменост шарада (която се използва в Кашмир успоредно с деванагари). И двете писмености са преки наследници на писмеността гупта, самата водеща началото си от писмеността брахми, засвидетелствана от 3 век пр.н.е.. Потомците на брахми образуват т. нар. семейство брахми, в което влизат националните азбуки на много други индийски езици.

Етимология редактиране

Наименованието деванагари произлиза от санскритската дума дева „божествен, съвършен“, и нāгарӣ „градски“, прилагателно в женски род от нагара „град“; тази сложна дума (на санскрит татпуруша) означава „божествена (съвършена) градска“ писменост. Писмеността нагари е по-ранна форма на деванагари, появила се около 8 век като източен вариант на писмеността гупта. Западен вариант на гупта и съвременник на нагари е писмеността шарада. Следователно, наименованието деванагари би трябвало да се разбира като „усъвършенствана форма на писмеността нагари“.

Народната етимология тълкува значението на деванагари като „град на боговете“ и според някои предания, когато някой медитира върху определен звук от деванагари, в съзнанието му спонтанно изниква писмената форма.

Деванагари и Махатма Ганди редактиране

Обединяваща идея при използването на множество езици и писмености в Индия, според Махатма Ганди е необходимостта деванагари да бъде обща писменост за страната.[1]

Принципи редактиране

Деванагари има 12 знака за свара („чисти звукове“ или гласни) и 34 вянджана („украсени звукове“ или съгласни). При комбиниране на нула или една вянджана и една свара, се образува акшара, която представлява фонетична единица от шабда (дума). Акшара се пише, като към вянджана се добавят стандартни диакритични модификатори, съответстващи на свара. Една акшара обикновено е по-основна и по-предсказуема от сричката в български. Например думата 'нар' (приемаме, че е само една сричка) би се написала като две акшари, 'н-а' и 'ра'.

Свара и вянджана са подредени и групирани логически за заучаване и изреждане. Така знаците за „чисти звукове“ 'а', 'и', 'у' и техните удължени версии ('аа', 'ии', 'уу') са последвани от комбинирани ('е', 'аи', 'о', 'ау'), назални ('.м') и аспировани ('.х') форми. Съгласните (вянджана) са групирани в 7 реда от по 5 вянджана. Всеки от първите пет реда включва по пет преградни съгласни (беззвучна, придихателна, звучна, звучна придихателна, назална) с общо място на учленяване. Последователността на редовете е: веларни, палатални, ретрофлексни, дентални и лабиални – по-напред са тези съгласни, които се учленяват по-близо до източника на гласа, т.е. по-назад в устната кухина. Последните два реда са за сонорните и проходните съгласни.

С деванагари се пише от ляво надясно. В санскрит думите са писани слято, без интервали, така че горната линия е непрекъсната, въпреки че има някои изключения от това правило. Прекъсването на горната линия отбелязва преди всичко къде да се поеме въздух. В съвременните езици се използват интервали между думите. В езиците, които използват деванагари, няма правила за разграничаване на малки и големи букви.

Писмената система на деванагари може да се нарече абугида, тъй като всяка съгласна има присъща гласна (а), която може да бъде променена с различни знаци за гласни. Повечето съгласни могат да се свързват с една или две други съгласни, при което присъщата гласна се потиска. Полученото съчетание се нарича лигатура. Много лигатури са просто две отделни съгласни, слети заедно, но това е само вид лигатура. Някои лигатури са образувани по-сложно и не могат лесно да се разпознаят като съдържащи отделни съгласни.

При четене на санскритски текст, написан с деванагари, изговорът е напълно еднозначен. Съответно, за всяка дума в санскрит се приема, че се пише само по един начин (като се изключат съвременните печатарски варианти при изобразяване на слетите форми). Обаче в съвременните езици са приети определени конвенции (например изпускане на гласната след последната съгласна при говорене, независимо от това дали продължава да се пише като пълна форма). Също така има и някои съвременни конвенции за писане на английски думи с деванагари.

Някои санскритски текстове и мантри обикновено са написани с допълнителни диакритични знаци над и под акшара, които означават интонацията и темпото, за да осигурят напълно точното възпроизвеждане на звука.

Знаците на деванагари редактиране

Забележка: Транскрипцията на деванагари е дадена с фонетични знаци от Международната фонетична азбука (IPA) в Unicode.

Всички диакритични знаци за гласни в деванагари се прикрепват към горната или към долната част на знака за съгласна или към знак за гласна <aa>, прикрепен отдясно на знака за съгласна, с изключение на знака за гласна <i>, който се прикрепва от ляво. В таблицата на гласните в деванагари, дадена по-долу, колоната „Буква“ съдържа знак, който се използва само когато гласната се появява без съгласна, колоната „Знак за гласна с <p>“ съдържа знак, използван, когато гласната е прикрепена към знак за съгласна, в случая показан като пример чрез знака за <p> („п“), колоната „Unicode име“ съдържа името, дадено в спецификацията на Unicode за гласната, а колоната „IPA“ съдържа знаци от Международната фонетична азбука, съответстващи на произношението на знака от деванагари в езика хинди.

Гласни в деванагари
Буква Знак за гласна с <p> Unicode име IPA
(без знак) a ə
पा aa ɑ
पि i ɪ
पी ii i
पु u ʊ
पू uu u
पृ vocalic r (сричкотворно р) rɪ ([r ̩] в санскрит)
पॄ vocalic rr (сричкотворно pp) rɪ ([rː̩] в санскрит)
पॢ vocalic l (сричкотворно л) ([l ̩] в санскрит)
पॣ vocalic ll (сричкотворно лл) (lː̩] в санскрит)
पॅ candra e (полумесец е)
पॆ short e (кратко е) e
पे e e(ː)
पै ai ɛ ([ai] в санскрит)
पॉ candra o (полумесец о)
पॊ short o (кратко о) o
पो o o(ː)
पौ au ɔ ([au] в санскрит)
Други знаци-модификатори
Знак с <p> Unicode име Функция IPA
प् virama Нарича се халант; потиска присъщата гласна. [p]
पँ candrabindu Назализира гласната [pə̃]
पं anusvara Назализира гласната [pə̃]
पः visarga Добавя беззвучно придихание след гласната [pəh] / [pəə̥]
प़ nukta Използва се за обозначаване на звукове, не срещащи се в санскрит (напр., ph + nukta = f)
पऽ avagraha Използва се за удължаване на гласния звук. [pə:]

Когато няма записана друга гласна, подразбира се <a>. За да се отбележи изрично, че липсва гласна, се използва халант (наречен също така вирама).

Съгласни в деванагари
Буква Unicode име Транслитерация с латиница IPA
ka k k
kha kh kh
ga g g
gha gh gɦ
nga ŋ
ca c
cha ch h
ja j
jha jh ɦ
nya ñ ɲ
tta ʈ
ttha ṭh ʈh
dda ɖ / ɽ
ddha ḍh ɖɦ / ɽɦ
nna ɳ
ta t
tha th h
da d
dha dh ɦ
na n
pa p p
pha ph ph
ba b b
bha bh bɦ
ma m m
ya y j
ra r ɾ
la l l
lla ɭ
va v v
sha ś ɕ
ssa ʂ
sa s s
ha h h

От горепосочените знаци не се използва в хинди. Всички знаци се използват в маратийския.

Цифрите в деванагари са следните::

Цифри в деванагари
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лигатури редактиране

Групите от две или повече съгласни се отбелязват чрез съчетаване на акшари в лигатури. Обикновено предшестващата акшара изгубва вертикалната си чертичка и се долепва непосредствено до следващата. В случаите, когато дадена акшара няма вертикална чертичка в независимата си форма, следващата акшара се поставя под предшестващата я. В някои случаи лигатурите приемат форми, които не се разпознават лесно като съставени от отделни акшари (напр. за <jñ>). Групите съгл;асни, включващи <r> се третират като специален случай: предшестващото <r-> се отбелязва като обърната надясно кукичка над следващата акшара, а следходното <-r> се отбелязва като наклонена надолу чертичка, прилепена за вертикалната чертичка на предшестващата акшара.

Деванагари в Unicode редактиране

Диапазонът на деванагари в Unicode е U+0900 – U+097F.

Сивите полета обозначават недефинирани знаци.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+090x
U+091x
U+092x
U+093x ि
U+094x
U+095x क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़
U+096x
U+097x

Външни препратки редактиране

Източници редактиране

  1. National Language and Script // mkgandhi.org. Посетен на 06.03.2022. (на английски)