Парциалното налягане pi на даден газ от смес на идеални газове е налягането, което би имал този газ, ако заема сам обема на газовата смес. Сумата от парциалните налягания на всички газове се равнява на налягането на газовата смес P (закон на Далтон):

Парциалното налягане на даден газ в сместа е пропорционално на молната му част yi:

С парциалното налягане е удобно да се работи при реакции с участието на газове. Равновесната константа за дадена реакция,

в която участват само газове, може да се дефинира с парциалните налягания вместо с концентрациите на веществата:

Някои газови закони са дефинирани с помощта на парциалното налягане. Пример: закон на Хенри. Парциалното налягане на газовете, съставящи въздуха, е дадено в следната таблица:

Парциално налягане на компонентите на сух въздух при 1atm
Компонент Обемна част · 100 Парциално налягане
hPa (mbar) kPa mmHg (Torr) bar atm
Въздух 100,00 1013,25 101,325 759,96 1,01325 1,00000
Азот 78,090 791,25 79,12 593,45 0,79125 0,78090
Кислород 20,950 212,28 21,23 159,21 0,21228 0,20950
Аргон 0,927 9,39 0,939 7,04 0,00939 0,00927
Въглероден диоксид 0,039 0,39 0,039 0,38 0,00039 0,00039