Материал Tc (K)
MnOFe2O3 573
Y3Fe5O12 560
Cu2MnIn 500
CrO2 386
MnAs 318
Gd 292
Au2MnAl 200
Dy 88
EuO 69
CrBr3 37
EuS 16,5
GdCl3 2,2
Материал Tc (K)
Co 1388
Fe 1043
Fe2B 1015
FeOFe2O3 858
NiOFe2O3 858
CuOFe2O3 728
MgOFe2O3 713
MnBi 630
Cu2MnAl 630
Ni 627
MnSb 587
MnB 578

Температура на Кюри, или още Точка на Кюри е стойността на температурата, над която феромагнитните вещества стават парамагнитни, или с други думи когато магнитните материали губят магнитните си свойства.

За желязото точката на Кюри е 769 градуса по Целзий, а за никела – 354.

Наречена е в чест на Пиер Кюри (1859 – 1906).

Точката на Кюри е температурата на фазов преход от втори ред, свързана с рязка промяна в свойствата на симетрията на веществото (например магнитни - във феромагнетици, електрически - във фероелектрици, кристално-химични - в подредени сплави).

При температура под точката на Кюри феромагнетиците имат самопроизволно (спонтанно) намагнитване и определена магнитна кристална симетрия. В точката на Кюри () интензитетът на топлинното движение на атомите на феромагнетика е достатъчен, за да унищожи спонтанното му намагнитване („магнитен ред“) и да промени симетрията, в резултат на което феромагнетикът става парамагнетик. По същия начин за антиферомагнетиците при (в т. нар. антиферомагнитна точка на Кюри или точка на Неел) тяхната характерна магнитна структура (магнитни подрешетки) се разрушава, а антиферомагнетиците стават парамагнетици.

При фероелектриците и антифероелектриците при топлинното движение на атомите намалява до нула спонтанната подредена ориентация на електрическите диполи на единичните клетки на кристалната решетка. В подредени сплави в точката на Кюри (в случай на сплави, тя се нарича още точка на Курнаков), степента на ред на дълги разстояния в подреждането на атоми (йони) на сплавните компоненти става нула.

По този начин, във всички случаи на фазови преходи от втори ред (като точка на Кюри) при , този или онзи вид атомен „ред“ (подредена ориентация на магнитни или електрически моменти, дълъг обхват ред в разпределението на атомите върху местата на кристалната решетка в сплави и др.). Специфични промени в много физични свойства (например топлинен капацитет, магнитна чувствителност и др.) настъпват близо до точката на Кюри в веществото, достигайки максимум при , който обикновено се използва за точно определяне на температурата на фазовия преход.

Числените стойности на температурата на Кюри за различни вещества и материали са дадени в специални справочници.