Искърски пролом – Ржана

защитена зона от Натура 2000

„Искърски пролом – Ржана“ е защитена зона от Натура 2000 в България. Тя е обявена с цел опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директивата за местообитанията. Създадена е на 2 март 2007 г. с обща площ 22693,26 хектара.[1]

Защитена зона
„Искърски пролом – Ржана“
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Най-близък град Община Ботевград, Община Мездра, Община Своге
Данни
Площ 22693,26 хектара
Създаден 2 март 2007 г.
Уеб сайт Искърски пролом – Ржана

Географско положениеРедактиране

Защитената зона е разположена на територията на трите общини Мездра (с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна), Ботевград (с. Гурково, с. Краево, с. Литаково, с. Радотина, с. Рашково) и Своге (с. Бов, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Габровница, с. Еленов дол, с. Желен, с. Лакатник, с. Лесковдол, с. Оплетня, с. Осеновлаг).[2]

Цели на опазване:[1]

  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Растителност и флораРедактиране

Предмет на опазване са алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, низинни сенокосни ливади, планински сенокосни ливади, извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, неблагоустроени пещери, букови гори от типа Luzulo-Fagetum, букови гори от типа Asperulo-Fagetum, термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, панонски гори с Quercus pubescens, балкано-панонски церово-горунови гори, мизийски букови гори и мизийски гори от сребролистна липа.[1]

ФаунаРедактиране

Природни местообитанияРедактиране

В защитената зона се опазват равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, низинни сенокосни ливади, планински сенокосни ливади, извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, неблагоустроени пещери, букови гори от типа Luzulo-Fagetum, букови гори от типа Asperulo-Fagetum, термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, панонски гори с Quercus pubescens, балкано-панонски церово-горунови гори, мизийски букови гори, мизийски гори от сребролистна липа.

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

  1. а б в г д е ж Искърски пролом – Ржана. // Информационна схема за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. Посетен на 21 януари 2018 г. (на български)
  2. Искърски пролом – Ржана. // Изпълнителна агенция по околна среда. Посетен на 21 януари 2018 г. (на български)

Външни препраткиРедактиране