Морфемата (от старогръцки: Μορφήμ – „форма“, в смисъл на оформям, давам значение) е най-малката смислова единица в езика.[1]

Понятие редактиране

В българското езикознание морфемите се делят на корен, представка, наставка, окончание, съединителна морфема и определителен член.[2]

Главната морфема в думата е коренът, тъй като той е носител на основното лексикално значение. Представката (префикс) стои пред корена или пред друга представка. Наставката стои след корена или след друга наставка. Съединителната морфема има структурна роля в сложни думи да съединява двата корена, представката и наставката или представката и корена. Окончанието (флексията) стои в края на думата и изразява граматически значения. Членната морфема стои в края на имена (съществително, прилагателно) и някои причастия.

Видове редактиране

Морфемите са два вида: лексикални и граматически. Граматическите морфеми служат за образуване на различните форми на една дума и са носители на граматическите значения. Морфологията изучава именно граматическите морфеми.

Лексикални морфеми (словообразуващи) редактиране

Лексикалните морфеми носят основното речниково значение на думата и служат за образуване на нови думи. Тези морфеми са обект на лексикологията и по-конкретно на словообразуването:

Граматически морфеми (формообразуващи) редактиране

В българския език редактиране

Освен двата основни вида морфеми, при образуването на сложни думи в българския език се използва и една особена морфема, която няма нито лексикално, нито граматическо значение. Тя се нарича съединителна морфема. В българския език съединителната морфема винаги е гласна, затова се нарича още съединителна гласна. Има формално-съединителна функция.

Примери: водоскок, зъболекар; кравеферма, земевладелец; петилетка.

Класификация според самостойност и изменяемост редактиране

  • свободни морфеми – могат да стоят самостоятелно
  • свързани морфеми – не могат да бъдат самостоятелни, трябват да бъдат прикрепени
  • променящи се морфеми (allomorphs) – не винаги имат една-единствена форма, напр. в англ. like/s/, teach/es/

Езици според морфологията им редактиране

  • просто морфологично образувани
  • образувани чрез съчетаване на много морфеми в думите (polysynthetic)
    • тр. Namixaridand – „те не купуваха“

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  1. Думата в РБЕ
  2. Пашов, Петър. Практическа българска граматика. второ допълнено издание. София, Издателство „Просвета“, 1994. ISBN 954-01-0339-8. с. 48.