Морфема

(пренасочване от Морфеми)

Морфемата (от гр. Μορφήμ – „форма“ (в смисъл на оформям, давам значение)) е най-малката смислова единица в езика.

ПонятиеРедактиране

В българското езикознание морфемите се делят на корен, представка, наставка, окончание, съединителна морфема и определителен член.

Главната морфема в думата е коренът, тъй като той е носител на основното лексикално значение. Представката (префикс) стои пред корена или пред друга представка. Наставката (суфикс, постфикс) стои след корена или след друга наставка. Съединителната морфема има структурна роля в сложни думи да съединява двата корена, представката и наставката или представката и корена, напр. вод-О-скок, проход-И-мият. Окончанието (флексията) стои в края на думата и изразява граматически значения. Членната морфема стои в края на имена (съществително, прилагателно) и някои причастия.

ВидовеРедактиране

Морфемите биват два вида – лексикални и граматични, като лексикалните носят основното речниково значение на думата и служат за образуване на нови думи. Това са корен, словообразувателни представки/наставки, съединетелна морфема. Лексикалните морфеми са обект на лексикологията и по-конкретно на словообразуването. Граматическите морфеми служат за образуване на различните форми на една дума и са носители на граматическите значения. Морфологията изучава именно граматическите морфеми.

  • свободни морфеми – могат да стоят самостоятелно
  • свързани морфеми – не могат да бъдат самостоятелни, трябват да бъдат прикрепени
  • променящи се морфеми (allomorphs) – не винаги имат една-единствена форма, напр. в англ. like/s/, teach/es/

Езици според морфологията имРедактиране

  • просто морфологично образувани
  • образувани чрез съчетаване на много морфеми в думите (polysynthetic)
    • тр. Namixaridand – „те не купуваха“