Органично съединение

(пренасочване от Органично вещество)

Органично е всяко химично съединение, съдържащо C без карбидите, окисидите, въглеродната киселина и техните производни. Дялът от химията, който се занимава с органичните съединения, е органичната химия.

Метанът е най-простото възможно органично съединение

КласификацияРедактиране

ВъглеводородиРедактиране

Вълеводородите са най-порстите органични, молекулите на които са изградени само от въглеродни водородни атоми. Според вида на въглерждната верига те се делят на алифатни (ациклични и циклични) и ароматни. Според характера на връзките C–C те се делят на наситени – само прости връзки, и ненаситени – когато съдържат поне една двойна или тройна връзка.

Алифатните съединения съдържат права, разклонена, циклична или смесена верига и нямат ароматни системи. Такива са алканите, алкените, алкините, алкадиените и циклоалканите.

Ароматните въглеводороди съдържат ароматен пръстен. Той е стабилна система от спрегнати резонансно двойни връзки в цикличен въглероден скелет. Такива съединения са бензенът и анулените.

ПроизводниРедактиране

Когато един или повече от водородните атоми във въглеводорода се замени с хетероатом, се получават техни производни. Те най често се класифицират според вида на заместителя (органоборни, органофосфорни и органометални съединения) или фунцкионалните групи в тях – алкохоли и феноли, халогеноалкани, карбоксилни киселини, меркаптани, нитросъединения, амини, хетероциклични съединения.

Някои групи органични съединения с голямо значение за жизнените процеси, като въглехидратите, мазнинине и нуклеотидите, също са обособени в отделни групи.

Вижте същоРедактиране