Просто изречение

Просто изречение наричаме изречение, което изразява само една мисъл, съдържа само едно съждение. В простото изречение има само един предикативен център, преписващ признак на предмет.

Видове прости изреченияРедактиране

В зависимост от това дали изречението е изградено само от една главна част на изречението или едновременно и от двете главни части на изречението (подлогът и сказуемото), изреченията са едносъставни и двусъставни:

  • Едносъставни прости изречения - предикативното отношение е изразено само в една част, тоест състоят се или само от подлог, или само от сказуемо. В зависимост от това коя главна част на изречението изразява предикативното отношение едносъставните прости изречения биват два вида:
    • Сказуемно-безподложни едносъставни прости изречения – предикативното отношение се изразява от сказуемото. Например: „Съмна се.“
    • Подложно-безсказуемни едносъставни прости изречения – предикативното отношение се изразява от подлога. Например: „Тих вятър.“
  • Двусъставни прости изречения – предикативното отношение е изразено в две части: групата на подлога и групата на сказуемото.

В зависимост от това дали изреченията са изградени само от главни части или има и второстепенни, различаваме два вида прости изречения:

  • Кратки прости изречения – изградени са само от главни части на изречението. Например: „Слънцето грее“, „Тих вятър“ и т.н.
  • Разширени прости изречения – в тях присъстват и второстепенни части. Например: „Слънцето грее жарко“, „Тих ветрец леко подуха“ и т.н.

Вижте същоРедактиране