Сферична координатна система

Сферична координатна система в математиката и физиката се нарича координатна система за определяне на положението на точка в тримерно пространство с една линейна и две ъглови координати.

Сферични координати (r, θ, φ) с означения по международния стандарт ISO/IEC 80000: радиус-вектор r, зенитен ъгъл θ (тита) и азимут φ (фи). Вместо r, може да се ползва символа ρ (ро).
Сферични координати (r, θ, φ) с означения в някои математически източници: радиус-вектор r, азимут θ, и полярен ъгъл φ. Значенията на θ и φ са разменени спрямо международния стандарт ISO/IEC 80000.

Положението на точката се представя с тройка сферични координати , където  е разстоянието на точката от координатното начало (наричано още радиус-вектор или полярен радиус на точката),  е нейният хоризонтален ъгъл (азимут), а е нейният вертикален или зенитен ъгъл (наричан още полярен ъгъл или ъгъл на инклинация).

В почти всички научни направления (физика, електродинамика, антенно-фидерна техника, радиолокация, астрономия, география, геодезия) е приет международният стандарт ISO/IEC 80000 за обозначаване на азимута с и зенитния ъгъл с . В някои математически източници е обратно: азимутът се обозначава с , а зенитният ъгъл с , което трябва да се има предвид при ползване на различни източници. [1]

Дефиниция редактиране

За дефиниция на сферична координатна система се избира някаква равнина, обозначена с   или  , и перпендикулярна на нея ос  , която пресича равнината в координатното начало  . Върху равнината се избира лъч с начало  , който определя референтния вектор за измерване на азимута (оста  ). Най-често основната равнина  е хоризонтална, а оста   е вертикална и се нарича „полярна ос“, по аналогия с оста на въртене на земното кълбо, минаваща през полюсите.

Сферичните координати   на точка   се дефинират като:

  •   – разстояние от координатното начало   до точката на наблюдение   или радиус-вектор на точката.
  •   – вертикален ъгъл между полярната ос   и радиус-вектора   на точката  .
  •   – хоризонтален ъгъл между отправната ос   и проекцията на радиус-вектора на точката   върху равнината  .

Ъгълът, допълващ зенитния ъгъл   до 90° се нарича ъгъл на място, ъгъл на възвишение или елевация:  

Ъглите   и   са неопределени при  , а   е неопределен при   (при   или  ).

Знакът за азимут се определя от предварително дефинирана положителна посока на въртене спрямо оста  . [1]

Мерни единици редактиране

Ъглите се измерват в градуси (°) или радиани (rad), където  [rad]. Мерки на ъгли в градуси се използват най-често в географията, астрономията и инженерните науки. В теоретичната физика и математиката се предпочитат мерки в радиани. Мерната единица за полярен радиус r се определя при дефиницията на координатната система. [1]

Граници редактиране

При дефиницията на координатната система се поставят гранични стойности за ъглите   и  . Обичайно   и   (в радиани:   и  ). Предпочитаните граници в географските координатни системи са   и  . [1]

Източници редактиране

Външни препратки редактиране