Термодинамично равновесие

Серия статии на тема
Термодинамика
Енталпия . Ентропия . Топлина

Състоянието на дадена система се определя като термодинамично равновесие, ако тя е едновременно в термично, механично и химично равновесие. Състоянието на системата в термодинамично равновесие се определя от величини като налягане и температура. По-специално, термодинамичното равновесие се характеризира с минимум на даден термодинамичен потенциал, като свободната енергия на Хелмхолц, за системи с постоянни обем и температура:

A = U – TS

Или свободната енергия на Гибс, за системи с постоянни температура и налягане:

G = H – TS

Например затворена система от взаимодействащи си частици (без смущения от външната среда), с течение на времето обменят енергия и импулс до момента, в който достигнат до състояние, в което общите статистически характеристики на системата спират да се променят.