fire diamond

NFPA 704 е стандарт, поддържан от американската Национална асоциация за противопожарна защита. Той се изобразява като "fire diamond", използван от аварийния персонал за бързо и лесно идентифициране на рисковете, произтичащи от близките опасни материали. Това е необходимо, да се помогне да се определи какво, ако има такива, трябва да се използва специално оборудване, процедури, или предпазни мерки, взети по време на първите моменти на реагиране при извънредни ситуации.

СимволикаРедактиране

Четири вида опасност са кодирани с различен цвят: със син показва нивото на опасност за здравето, червено показва запалимост, жълт химическа реактивност, бяло съдържа специални кодове за уникални опасности. Всеки от тях е класиран по скала от 0 (без опасност; нормално вещество) до 4 (сериозен риск).

Опасност за здравето (синьо) Запалимост (червено)
0 Не представлява опасност за здравето (напр. вода) 0 Не гори (напр. аргон)
1 Употребата може да доведе до раздразнение с минимални остатъчни последствия (напр. ацетон) 1 Трябва да се загрее преди да се запали (напр. минерални масла). Температура на запалване над 93 °C (200 °F)
2 Интензивно или продължително (но не хронично) излагане може да причини временни поражения или вероятни остатъчни поражения(напр. етилов етер) 2 Трябва да се загрее умерено преди да се запали (e.g., дизел). Температура на запалване между 38 °C (100 °F) и 93 °C (200 °F)
3 Кратко излагане може да причини сериозни временни или средни остатъчни поражения (напр. хлор) 3 Течности и твърди вещества, които могат да се запалят при всякаква обкръжаваща температура (напр. бензин). Течности с температура на запалване под 23 °C (73 °F) и температура на кипене над 38 °C (100 °F) или температура на запалване между 23 °C (73 °F) и 38 °C (100 °F)
4 Много кратко излагане може да причини смърт или сериозни остатъчни последствия (напр. водороден цианид, фосфор, въглероден оксид) 4 Изпарява се бързо при нормални атмосферни налагане и температура и бързо се запалва (напр. пропан, водород). Температура на запалване под 23 °C (73 °F)
Нестабилност/Реактивност (Жълто) Специални (Бяло)
0 Стабилно, даже при контакт с огън, не взаимодейства с вода (напр. хелий) Бялото поле за специални опасности може да съдържа различни символи. Следните са определени от NFPA 704 стандарта.
1 Стабилно, но може да стане нестабилно при повишени температура и налягане (напр. пропен)
2 Реагира бурно при повишени температура и налягане; реагира бурно с вода или може да образува експлозивни смеси с вода (напр. фосфор, калий, натрий) OX Окислител (напр. калиев перхлорат, амониев нитрат, водороден пероксид)
3 Може да се взриви или да се разпадне с експлозия, но изисква силен начален пуск. Реагира експлозивно с вода или детонира при силен шок (напр. амониев нитрат) W Реагира с вода по нетипичен или опасен начин (напр. цезий, натрий, сярна киселина)
4 Експлозив или детонира при нормални налягане и топлина (напр. нитроглицерин, тринитротолуол)

Забележка: Тези символи за опасност не са част от стандарта NFPA 704, но се използват понякога.

ИзточнициРедактиране