NFPA 704 е стандарт, поддържан от щатската Национална асоциация за противопожарна защита (NFPA). Той определя т. нар. „fire diamond“ („огнен диамант“), знак, използван от аварийния персонал за бързо и лесно идентифициране на рисковете, свързани с различни опасни материали. Знакът помага да се определи какво специално оборудване, процедури и предпазни мерки трябва да се използват при първа помощ и извънредни ситуации.

Fire diamond

Символика редактиране

Четири вида опасност са кодирани с различен цвят: синьото поле показва опасност за здравето, червеното показва огнеопасност, жълтото – химическа реактивност, бялото поле съдържа кодове за специални опасности. Всеки вид опасност се класиран по скала от 0 (без опасност; нормално вещество) до 4 (сериозен риск).

Опасност за здравето (синьо) Запалимост (червено)
0 Не представлява опасност за здравето (напр. вода) 0 Не гори (напр. аргон)
1 Употребата може да доведе до раздразнение с минимални остатъчни последствия (напр. ацетон) 1 Трябва да се загрее преди да се запали (напр. минерални масла). Температура на запалване над 93 °C (200 °F)
2 Интензивно или продължително (но не хронично) излагане може да причини временни поражения или вероятни остатъчни поражения (напр. етилов етер) 2 Трябва да се загрее умерено преди да се запали (напр. дизел). Температура на запалване между 38 °C (100 °F) и 93 °C (200 °F)
3 Кратко излагане може да причини сериозни временни или средни остатъчни поражения (напр. хлор) 3 Течности и твърди вещества, които могат да се запалят при всякаква обкръжаваща температура (напр. бензин). Течности с температура на запалване под 23 °C (73 °F) и температура на кипене над 38 °C (100 °F) или температура на запалване между 23 °C (73 °F) и 38 °C (100 °F)
4 Много кратко излагане може да причини смърт или сериозни остатъчни последствия (напр. водороден цианид, фосфор, въглероден оксид) 4 Изпарява се бързо при нормални атмосферно налягане и температура и бързо се запалва (напр. пропан, водород). Температура на запалване под 23 °C (73 °F)
Нестабилност/Реактивност (Жълто) Специални (Бяло)
0 Стабилно, даже при контакт с огън, не взаимодейства с вода (напр. хелий) Бялото поле за специални опасности може да съдържа различни символи. Следните са определени от NFPA 704 стандарта.
1 Стабилно, но може да стане нестабилно при повишени температура и налягане (напр. пропен)
2 Реагира бурно при повишени температура и налягане; реагира бурно с вода или може да образува експлозивни смеси с вода (напр. фосфор, калий, натрий) OX Окислител (напр. калиев перхлорат, амониев нитрат, водороден пероксид)
3 Може да се взриви или да се разпадне с експлозия, но изисква силен начален пуск. Реагира експлозивно с вода или детонира при силен шок (напр. амониев нитрат) W Реагира с вода по нетипичен или опасен начин (напр. цезий, натрий, сярна киселина)
4 Експлозив или детонира при нормални налягане и топлина (напр. нитроглицерин, тринитротолуол) SA Прост задушаващ газ (по-специално хелий, азот, неон, аргон, криптон, ксенон). Символът SA се използва също за системи за изтегляне на втечнен въглероден диоксид и при използване на големи количества сух лед в затворени зони.

Забележка: Следните символи за опасност не са част от стандарта NFPA 704, но се използват понякога.

 
Два флакона с цветен код NFPA 704 за идентификация на опасни материали

Източници редактиране