Компютърна графика

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на графика.

Компютърната графика е дял на компютърните науки, който изучава методите за цифрово синтезиране и обработка на визуално съдържание.

Компютърна графика на чайника от Юта, еталонен 3D модел в компютърната графика, създаден през 1975 г. от Мартин Нюуел.

Компютърната графика обхваща няколко подобласти: 3D компютърна графика и в частност рендъринг на триизмерни сцени в реално време (често използвано в компютърни игри), компютърна анимация, специални ефекти (често използвани във филми и телевизия), обработка на изображения и геометрично моделиране (често използвано за инженерни и медицински цели).

НачалоРедактиране

Компютърната графика се появява малко след появяването на компютрите с отпечатването на информация и монитори с катодно-лъчева тръба (CRT). С времето се развива до създаването, записването и обработката на модели и изображения на обекти.

Първите успехи на компютърната графика датират от 1963, когато Иван Съдърланд (Ivan Sutherland) разработва първата компютърна програма с графичен потребителски интерфейс.

Често се споменава, че първият филм, използващ компютърна графика е бил 2001: Космическа одисея (1968), но анимацията е изцяло направена на ръка, а специалните ефекти са изцяло направени с конвенционални оптични и моделиращи ефекти.

Компютърната графика днесРедактиране

В днешни дни компютърната графика е интерактивна: потребителят контролира съдържанието, структурата и изгледът на обектите посредством входни устройства като клавиатура, мишка или регистриращ докосвания монитор. Поради близката връзка между входните устройства и картината на екрана управлението на входните устройства се включва в полето на компютърната графика.

Триизмерна графикаРедактиране

РендериранеРедактиране

Рендерирането е процес на генериране изображения от модел. Процесът на рендериране може да бъде зададен така, че да симулира преноса на светлина за създаване на реалистични изображения или да създава изображения с определен художествен стил при нефотореалистичното рендериране.

Обработка на изображения и анализ на картиниРедактиране

Компютърната графика се занимава със синтеза на изображения на реални или въображаеми обекти от техните компютърно-базирани модели. Обработката на изображения третира обратния процес – анализът на сцени или реконструирането на дву- и триизмерни модели от техните изображения.

Обработката на изображения има подобластите откриване на образци (pattern detection), разпознаване, сценичен анализ, компютърно зрение, подобрение на изображения.

Вижте същоРедактиране

Използвана литератураРедактиране

  • Foley, James D., van Dam, Andries, et.al., Computer Graphics: Principles and Practice, USA, 1990, Addison-Wesley, 1174 стр., английски език.