Примът () е типографски знак, който представлява къса, леко наклонена надясно черта, поставяна обикновено непосредствено до дясната горна страна на числото или буквата. Среща се в научни и технически текстове с различно съдържание:

  • в геометрията, географията и др. с прим се означават ъгловите минути: (с двоен прим, наричан още секонд – ъгловите секунди и т.н.);
  • в математическия анализ с прим се означава първата производна: ; втората и третата производна се означават със съответния брой примове;
  • в английската типография примът е знак за фут, а двойният прим – за инч: записът означава 5 фута и 10 инча;
  • часто примовете (единични, двойни, тройни) при буквите се използват просто за разширение на набора от достъпни условни означения; при това обикновено се въвеждат означения, в които еднакви букви с различен брой примове съответстват на сродни или взаимосвързани обекти;
  • в някои системи за фонетична транскрипция примът е знак за мекота на предишната съгласна или знак за (главно) ударение върху следващата сричка (второто ударение в този случай се означава с долен прим).

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Примът не трябва да се бърка със знака апостроф, който има форма на запетая (’) или на прав щрих (').

Код на символа

редактиране

Кодът на знака прим в Юникод е U+2032 (в математиката и т.н.) или U+02B9 (в лингвистичната транскрипция); HTML-означението в първия случай е &prime;, а във втория – &#x2B9;.

Собствени кодове имат също двойният (секонд), тройният (терц) и даже четворният прим.