Удивителен знак (още удивителна) (!) в пунктуацията обикновено се намира в края на изречения, за да изрази възклицание или удивление. В математиката удивителната означава факториелна операция. Със знака често завършват подбудителни или възклицателни изречения.

!

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Примери:

  • „Това е невероятно!“
  • „Уха!“ (изречение съставено от едно междуметие)

В математиката:

Изразът n! означава факториел (резултатът от умножение на целите числа от 1 до n). Например 4! (четири факториел) е 1 × 2 × 3 × 4 = 24. (0! е дефинирана като 1)

Външни препратки редактиране