История на физиката

Първите стъпки в познанията за някои физични явления възникват още в древността, доразвиват се от Аристотел, Архимед и др., но появата на физиката като самостоятелна наука се свързва с началото на 17 век и Г. Галилей, а основоположник на класическата физика е И.Нютон. Интензивно развитие се наблюдава в периода 18 век - 19 век, което довежда до откриването от М. Фарадей за наличие на връзка между електрическите, магнитните и оптичните явления и до създаването от Дж. Максуел на класическата електродинамика. В края на 19 век и началото на 20 век на основата на нови открития (рентгенови лъчи, радиоактивност, закон на Планк за квантовия характер на излъчването) започва изграждането на съвременната физика: А. Айнщайн формулира теорията на относителността, създава се квантовата механика, атомната физика, ядрената физика, квантовата теория на полето, физиката на елементарните частици, физиката на полупроводниците, квантовата електроника.

Кратка история на физиката по годиниРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Basdevant, Jean-Louis. Douze leçons de Mécanique quantique. Paris, éd. Vuibert, 2005. ISBN 2711771733.