Система сантиметър-грам-секунда

Системата CGS (сантиметър – грам – секунда) е кохерентна система единици, която през 19 век постепенно се налага при измерванията във физиката. Подобно на използваната днес международна система SI, и тя почива на метричните единици метър, килограм и секунда (т.нар. система метър – килограм – секунда или MKS, станала основа за SI), но основните ѝ единици имат други десетични представки. В областта на механиката тя е разширена с единиците келвин, кандела и мол. Днес се прилага рядко, като не трябва да се използва заедно с единиците от международната система SI.

В областта на електричните и магнитни единици системата сантиметър – грам – секунда има четири разновидности:

– електростатична CGS система;

– електромагнитна CGS система;

Гаусова система;

– система ХевисайдЛоренц.

Те се различават помежду си по избора на коефициентите в законите на Кулон (електрическа проницаемост), Ампер и Фарадей (електромагнитна индукция).

Производни на системата CGS са единиците дина, ерг, поаз, стокс, гаус, оерстед и максуел. Те също не трябва да се използват едновременно с единиците от SI.

През 1954 г. международна комисия препоръчва системата MKS като основа за една обща единна система в областта на науката и техниката. През следващите десетина години системата CGS постепенно е изместена от системата SI в учебниците и в практиката на специалистите. Някои физици обаче продължават да ползват системата CGS заради по-удобните в отделни случаи изчисления. Системата CGS се поддържа от Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP).

Дефиниции и производни на единиците CGS в SI

редактиране
Физическо
свойство
Символ CGS единица Означение Дефиниция Еквиалент в SI
дължина L, x сантиметър cm 1/100 от метъра = 10−2 m
маса m грам g 1/1000 от килограма = 10−3 kg
време t секунда s 1 секунда = 1 s
скорост v сантиметър в секунда cm/s cm/s = 10−2 m/s
ускорение a гал Gal cm/s2 = 10−2 m/s2
сила F дина dyn g⋅cm/s2 = 10−5 N
енергия E ерг erg g⋅cm2/s2 = 10−7 J
мощност P ерг в секунда erg/s g⋅cm2/s3 = 10−7 W
налягане p бария Ba g/(cm⋅s2) = 10−1 Pa
динамичен вискозитет μ поаз P g/(cm⋅s) = 10−1 Pa⋅s
кинематичен вискозитет ν стокс St cm2/s = 10−4 m2/s
вълново число
(обратна дължина на вълна)
k кайзер cm−1[1] cm−1 = 100 m−1

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Atomic Spectroscopy // NIST. Посетен на 25 October 2015.