Украинският език (на украински: українська мова) е източнославянски език, говорен от около 47 000 000 души (основно етнически украинци) в Украйна, Полша, Словакия, Румъния, Молдова и други.

Украински език
українська мова
/[ukrɑˈjinʲsʲkɑ ˈmɔwɑ]/
Страна Украйна
Регион Източна Европа
Говорещи 45 000 000
Писменост кирилица
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Славянски
..-Източнославянски
...→Украински
Официално положение
Официален в Flag of Ukraine.svg Украйна
Регулатор Украински езиков институт
Кодове
ISO 639-1 uk
ISO 639-2 ukr
ISO 639-3 ukr
Ukrainians uk.svg
Места в които преобладава украинския език в началото на 20 век.
Украински език в Общомедия

АзбукаРедактиране

В украинския език се използват 33 букви. Те са:

А а Б б В в Г г Ґ ґ Д д Е е Є є Ж ж З з И и I і Ї ї Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ь ь Ю ю Я я

Украинският език е много близък до руския и до беларуския език. Сходството помежду им е това, че имат еднакво построена граматична схема. Например и в трите езика съществуват падежи, склонения и др. Между украинския и българския език съществуват много езикови разлики, но тъй като и двата произхождат от праславянски език, имат много думи, които са близки по произношение и значение, напр. неділя (неделя), червоний (червен), любов (любов) . В украинския език съществуват и думи с прабългарски характер, което е едно доказателство за хипотезата, че волжки българи са живели и по земите около река Днепър. Украинските диалекти имат в речниковия си запас значителен брой думи от полски и тюркски произход.

ФонетикаРедактиране

1. Азбука на украинския език

Азбуката на украинския език съдържа 33 букви. В украинския език има и апостроф. Той се използва за омекотяване на думата, напр.: м’який, з’ єднанi.

1.1. Ето как се произнасят някои букви, различни от тези в българския език:

 • Ґґ [г]
 • Є є [йе]
 • I і [и]
 • Ї ї [йи]
 • Щ щ [шч]

1.2. В украинския език буквата Г г се произнася като звучното съответствие на звука [х].

1.3. Буквата И и се произнася [ъй], или близко до ы в руския език:

 • запитання [запъйтання]
 • риба [ръйба]

МорфологияРедактиране

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕРедактиране

Съществителното име е дума, с която се назовава конкретна или абстрактна същина. Съществителните имена в украински език (iменники) имат род, изменят се по число и падеж, групират се в склонения и разряди.

Род на съществителното имеРедактиране

В украински език съществителните имена принадлежат към един от трите рода: мъжки род, женски род и среден род. Граматически род нямат съществителните, които са само в множествено число, напр.: канiкули, уста, меблi и пр. При съществителните имена има и т. нар. общ род. Той се определя синтактически или по формата на съгласуване с останалите думи, напр.: круглий сирота – кругла сирота.

 • N.B.! Съществителните имена, които означават професия, са само от мъжки род, напр.: iнженер, асистент, пiлот.

Число на съществителното имеРедактиране

В украински език (а също и в български език) има две форми за число – единствено число (однина) и множествено число (множина). В някои славянски езици (в т.ч. украински и български език) има съществителни, които имат форма само за множествено число. Ето един пример: укр. штани – рус. брюки. Има и съществителни имена, които в украински език се употребяват и в двете форми. Този вид е най-разпространен: зошит, зустрiч, доба и пр.

Съществителни имена, които се употребяват само в единствено число: розвиток, туга, юнiсть.

Особености на падежните окончания в II склонениеРедактиране

Определени трудности възникват при склонение на съществителни с афикс – р. Те могат да се изменят по типа на меката, твърдата и смесената група. В родителен падеж единствено число на съществителните от мъжки род имат окончание – у (-ю), а част от тях – окончание – а.

Окончание – у ( – ю) имат съществителните, които обозначават явленията на природата, абстрактните понятия, наименованията на учреждения и обществени служби. Съществителните имена, отбелязващи лица, конкретни единични предмети, географски названия и др., имат окончания – а ( – я).

Особености на съществителните имена от III склонениеРедактиране

Към II склонение спадат съществителните от женски род с основа на мека и твърда съгласна, а също и съществителното мати. В именителен падеж повечето от съществителните имена имат мека съгласна: сiль, осiнь, тiнь. Има и някои съществителни, които в именителен падеж, единствено число имат твърда съгласна: кров, розкiш, стiл. В творителен падеж, единствено число съгласните се удвояват, ако те стоят след гласна буква: нiччю, тiнню. Не се удвояват съгласните б, в, м, п, р и ф: верф’ю, кiновар’ю.

Особености на съществителните имена от IV склонениеРедактиране

 • Единствено число. В именителен, винителен и звателен падеж, съществителните имена имат афикс -а и -я (след меки съгласни). Суфиксите -ат (-ят), -ен, се появяват в родителен и дателен падеж, а в творителен отсъстват.
 • Множествено число. В именителен падеж след суфиксите -ат (-ят), -ен те приемат окончание -а (-я). Във винителен падеж названията на неодушевените предмети имат форми, общи с тези на именителен падеж и родителен падеж.

Звателен падежРедактиране

В украински език съществителните имена имат седми падеж, по-специфичен от другите. Това е звателният падеж. Такава форма с окончание -е имат всички собствени имена. Ако името се състои от име и презиме, то тогава окончанията са съответно:-е/-у (за м.р.) и -є/-о.

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕРедактиране

Прилагателното име е дума, с която се назовава признак, качество или свойство на предмет. Прилагателните имена в украински език (прикметники), се изменят по род, число и падеж и също така се съгласуват със съществителните имена, към които се отнасят. Също така те имат сравнителна и превъзходна степен, пълна и кратка форма.

Степени на сравнениеРедактиране

Повечето от качествените прилагателни имат две степени на сравнение – сравнителна и превъзходна (вищий i найвищий).

Простата форма се образува с помощта на суфиксите (наставките) -ш- и -iш-: веселий – веселiший, здоровий – здоровiший.

Пълна и кратка формаРедактиране

В украинския език прилагателните имена имат по правило пълна форма, но само някои от тях притежават и кратка форма. Пълната форма съществува в два варианта – стяжен (зелений, зелена, зелене, зеленi) и нестяжен (зеленая, зеленеє, зеленiї). Най-употребяваните форми са пълните стяженни форми за прилагателно име. Прилагателните имена от женски и среден род в именителен и винителен падеж попадат и в т.нар. нестяженна форма (синяя, синєє и за мн.ч. синiї). Нестяженните форми се използват и във фолклора. Кратките форми в украински език се употребяват само в именителен и винителен падеж (зелен сад, славен народ). Те не се изменят по род, число и падеж.

Склонение на прилагателните именаРедактиране

По характер на основата на думата прилагателните имена се разделят на две групи: твърда и мека. Към твърдата група принадлежат по-голямата част от украинските прилагателни имена. В именителен падеж, единствено число те имат окончание -ий (мъжки род) и -а (женски род), -е (среден род): бiлий, бiла, бiле.

Към меката група спадат прилагателните имена, които в именителен падеж имат окончание -iй (-їй), -я, -є: нижній, нижня, нижнє.

Образуване на прилагателни именаРедактиране

Голяма част от украинските прилагателни са вторични думи. Основните начини за тяхното образуване са:

 • С префикси: гарний – прегарний, високий – зависокий;
 • Със суфикси: синiй – синявий, зима – зимовий;
 • Префиксално – суфиксално: садиба – присадибний, берег – прибережний;
 • Със сложни основи: бiлий камiнь – бiлокам’янний, сiрий i зелений – сiрозелений;
 • N.B.! Образуването на прилагателни имена от съществителни имена с помощ на суфикса – ськ – се съпровожда със звукови изменения:
  • при наличие на буквите г, ж, з + -ськ (ий) – –зьк (ий);
  • при наличие на буквите к, ч, ц + -ськ (ий) – –цьк (ий);
  • при наличие на буквите х, ш, с + -ськ (ий) – -ськ (ий);
  • съществуват и изключения, при които това правило не важи, напр.: герцогський, казахський;

Преход на прилагателни имена в съществителни именаРедактиране

Някои прилагателни имена имат способност да се променят и граматически да се превърнат в съществителни имена. Те специфични прилагателни имена са групирани по следния начин:

 • названия на лица;
 • названия на животни;
 • названия на помещения;
 • названия на абстрактни понятия;

ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕРедактиране

Числителното име (числiвники) е неизменяема част на речта, която означава численост и се употребява като пояснение на съществителното име (по-рядко – самостоятелно). Числителното име се дели по значение и форма, а също така и на количествени и редни. По състав се делят на сложни и съставни. Количествените числителни се разделят на дробни, събирателни и неопределено – количествени. Числителните имена се скланят по падеж (без думите мало, немало, чимало и др.) Формите за род и число преобладават при отделни думи: один, одна, одно и одне, однi; два (м.р., ср.р.), пiвтори (ж.р.) и др. В украинския език количествените числителни имена могат да имат и друго граматическо значение, напр. съществителни (трiйка), глаголи (потроїти), наречия (тричi).

Склонение на числителните именаРедактиране

Числителните имена в украински език се скланят нееднотипно. 3.1.1. Склонение на числителното име ОДИН

И. один одна одно одні Р. одного однієї одного одних Д. одному одній одному одним В. один и одного одну одно одні и одних Т. одним однією одним одними П. (на) одному (на) одній (на) одному (на) одних

3.1.2. Склонение на числителните имена ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ

И. два, дві три чотири Р. двох трьох чотирьох Д. двом трьом чотирьом В. аналогично на И. или Р. аналогично на И. или Р. аналогично на И. или Р.

Т. двома трьома чотирма П. (на) двох (на) трьох (на) чотирьох

3.1.3. Склонение на числителните имена 5 – 20, 30, 50, 60, 70, 80

И. п'ять сім вісім Р. п'яти, п'ятьох семи, сімох восьми, вісьмох Д. п'яти, п'ятьом семи, сімом восьми, вісьмом В. п'ять, п'ятьох сім, сімох вісім, вісьмох Т. п'ятьмя, п'ятьома сьома, сімома вісьма, вісьмома П. (на) п'яти, п'ятьох (на) семи, сімох (на) восьми, вісьмох

И. одинадцять двадцять Р. одинадцяти, одинадцятьох двадцяти, двадцятьох Д. одинадцяти, одинадцятьом двадцяти, двадцятьом В. одинадцять, одинадцятьох двадцять, двадцятьох Т. одинадцятьма, одинадцятьома двадцятьма, двадцятьома П. (на) одинадцяти, одинадцятьох (на) двадцяти, двадцятьох

И. п'ятдесят сімдесят Р. п'ятдесяти, п'ятдесятьох сімдесяти, сімдесятьох Д. п'ятдесяти, п'ятдесятьом сімдесяти, сімдесятьом В. п'ятдесят, п'ятдесятьох сімдесят, сімдесятьох Т. п'ятдесятьма, п'ятдесятьома сімдесятьма, сімдесятьома П. (на) п'ятдесяти, п'ятдесятьох (на) сімдесяти, сімдесятьох

3.1.4. Склонение на числителните имена 200 – 900

И. двісті триста чотириста Р. двохсот трьохсот чотирьохсот Д. двомстам трьомстам чотирьомстам В. двісті, двохсот триста, трьохсот чотириста, чотирьохсот Т. двомастами трьомастами чотирмастами П. (на) двохстах (на) трьохстах (на) чотирьохстах

И. п'ятсот дев'ятсот Р. п'ятисот дев'ятисот Д. п'ятистам дев'ятистам В. п'ятсот дев'ятсот Т. п'ятьмастами, п'ятьомастами дев'ятьмастами, дев'ятьомастами П. (на) п'ятистах (на) дев'ятистах

Склонение на редните числителни именаРедактиране

Редните числителни имена се скланят аналогично на прилагателните имена. В съставните редни числителни имена се скланя само последната дума, напр.: сто сорок п’ятий – сто сорок п’ятого, сто сорок п’ятому и пр.

Особености в склонението на числителните именаРедактиране

 • В украински език при числителните имена, започващи с числата два, три, чотири (а също и тези, които са с проследен компонент два, три, чотири), съществителните имена се употребяват само в именителен падеж, напр.: два онуки, три учнi, чотири дочки и пр.
 • Числителните имена, които започват с пет, в именителен и винителен падеж в комбинация със съществително име, се употребяват с формата за родителен падеж, единствено число: п’ять синiв, сiм вiдсоткiв.

МЕСТОИМЕНИЕРедактиране

Местоимението (займенники) е дума, която се употребява вместо съществително, прилагателно или числително име.

В украински език местоименията се делят на следните разряди: лични, възвратни, притежателни, указателни, въпросително-относителни, определителни, отрицателни и неопределени.

Лични местоименияРедактиране

В групата на личните местоимения влизат: ЛИЧНИ МЕСТ. ЛИЧНИ МЕСТ.

ЕД. Ч. МН. Ч.

Я Ми

Ти Ви

Вiн Вони

Вона – – – -

Воно – – – -

И. я ти

Р. мене тебе

Д. менi тобi

В. мене тебе

Т. мною тобою

П. (при) менi тобi

В следващите четири таблици са представени особеностите на склоненията на горепосочените лични местоимения.

И. вiн вона

Р. його, (у) нього її, (у) неї

Д. йому їй

В. його, (на) нього її, (на) неї

Т. ним нею

П. (при) ньому, (при) нiм (при) нiй

И. ми ви

Р. нас вас

Д. нам вам

В. нас вас

Т. нами вами

П. нас вас

 • N.B.! Местоименията вiн, вона, воно във формите си във винителен и родителен падеж в съчетание с предлог получават допълнителна буква -н.

В украински език е прието да се употребява местоименната форма Ви при разговор с по-възраст или ранг. Подчертава също уважение и вежливост.

Възвратно местоимениеРедактиране

Възвратното местоимение в украински език се скланя по следния начин:

И. ---

Р. себе

Д. собi

В. себе

Т. собою

П. (при) собi

Притежателно местоимениеРедактиране

Към притежателните местоимения в украински език принадлежат: мiй, твiй, свiй, наш, ваш, їхнiй. Местоименията мiй, твiй, свiй се скланят по следния образец: И. мій моя моє мої

Р. мого моєї мого моїх

Д. моєму моїй моєму моїм

В. мій, мого мою моє моїх, мої

Т. моїм моєю моїм моїми

П. (на) моєму, (на) моїм (на) моїй (на) моєму (на) моїх, (на) моїм

Показателно местоимениеРедактиране

Към показателните местоимения спадат следните местоимения: той (отой), цей (оцей), такий (отакий), стiльки.

По-долу е представена таблица с образец за склонението на този вид местоимения.

И. той та те ті

Р. того тієї, тої того тих

Д. тому тій тому тим

В. той, того ту те, того тих, ті

Т. тим тiєю тим тими

П. (на) тому, (на) тiм (на) тій (на) тому, (на) тім (на) тих

 • N.B.!: Местоимението цей се употребява при посочване на близки обекти, а той се използва при по-далечни или далечни обекти.

Определително местоимениеРедактиране

Към определителните местоимения принадлежат: весь, сам, самий, всякий, iнший и др. Местоименията като например весь, се скланят като прилагателните имена от твърдата група.

В украински език определителните местоимения могат да се употребяват във форма с ласкателни (умалителни) суфикси: всенький, кожненький и др. Местоимението кожний има и кратка форма кожен.

Местоименията хто, що, який, чий, котрий, скiльки са въпросителни и относителни местоимения.

Отрицателно и неопределително местоимениеРедактиране

Отрицателните и неопределителните местоимения се скланят така както и въпросителните местоимения, от които те са образувани. Отрицателните местоимения се образуват с помощта на префикса ні-: нiхто, нiщо и пр.

Неопределителните местоимения се съставят с помощта на партикулата (частицата) де, аби, сь (пишат се заедно) и с помощта на будь-, – небудь, казна- и пр. Неопределителното местоимение якийсь във формата си за родителен и предложен падеж пред частицата – сь получават звук [о]: якийсь – якихось.

ГлаголРедактиране

Глаголът (дієслово) е част на речта, която обозначава действие.

В украински език съществуват спрегаеми и неспрегаеми глаголни форми. Към неспрегаемите форми на глагола спадат инфинитив (інфінітив), причастие (дієприкметник) и деепричастие (дієприслівник). Неспрегаемите форми не се изменят по лице, време и наклонение.

Инфинитив на глаголаРедактиране

В украински език основната форма на глагола (инфинитив) има суфикс -ти: жити, розмовляти, іти. Съществува форма -ть, която се използва главно във фолклора и художествената литература.

Форми за сегашно време от изявително наклонение (I спрежение)Редактиране

В украински език, глаголите от изявително наклонение (дійсного способу) има форма за сегашно, минало и бъдеще време. Глаголите от сегашно и бъдеще време се изменят по лице. Различават се две спрежения на глаголите. По-долу е представен образец за спрягане на глаголите от I спрежение.

Ед. ч. Мн. ч.

розмовля-ю, пиш-у розмовля-єте, пиш-ете

розмовля-єш, пиш-еш розмовля-ємо, пиш-емо

розмовля-є, пиш-е розмовля-ють, пиш-yть

 • N.B.! При образуване на лични форми въз основа на глаголи от I спрежение, се получава

редуване на следните съгласни:

 • г, к, х – ж, ч, ш
 • з, с – ж, ш
 • т – ч
 • ск – щ [шч]
 • г – гн

Следващата таблица е образец за спрягане на глаголи от II спрежение:

Ед. число Мн. число

леж-у, нош-у леж-имо, нос-имо

леж-иш, нос-иш леж-ите, нос-ите

леж-ить, нос-ить леж-ать, нос-ять

 • N.B.! При образуване на лични форми въз основа на глаголи от II спрежение, се получава редуване на следните съгласни:
  • б, п, в, м, ф – бл, пл, вл, мл, фл (за 1 л. ед. ч. и 3 л. ед. ч.)
  • д – дж, з – ж, с – ш, т – ч (1 л. ед. ч.)
  • г – ж (във всички лица)

Частицата б (би)Редактиране

Глаголите от т. нар. умовного способу (условно наклонение) се образуват от формите за минало време с помощта на частицата б (би).

Изучаване на украински език в БългарияРедактиране

В България украински език се изучава в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподаватели по украински език са Албена Стаменова, Валентина Драгулева, Лидия Терзийска, Райна Камберова, Олга Сорока, Лилия Желева и Владимир Колев.[1]

През 2008 г. е издаден първият в България учебник по украински език за българи с автори Албена Стаменова и Райна Камберова.[2]

БележкиРедактиране

 1. www.bgukrainistika.com. Посетен на 16 януари 2014 г.
 2. www.bgukrainistika.com. Посетен на 16 януари 2014 г.

Външни препраткиРедактиране