Отваря главното меню

Знеполе е историко-географска област в Западна България, част от физико-географската област Краище, в Област Перник, обхващаща изцяло Трънската котловина.

Съдържание

ГеографияРедактиране

Разположение, големинаРедактиране

Котловината е разположена по долината на река Ерма между планините Рудина, Милославска и Руй на север, Ездимирска и Стража на изток, Люляк (Люцкан планина), Лешниковска и Боховска на юг. Дължината ѝ от запад на изток е около 20 км, а ширината около 3,5 км. Площ 55 км2

Релеф, геоложки строежРедактиране

Оградните склонове на котловината на запад са стръмни, резки, с разседен произход, а на изток са полегати. Котловинното дъно е разположено на 700-800 м н.в. Околните ѝ склонове са изградени от гнайси, амфиболити, шисти, филити, пясъчници и варовици, а котловинното дъно — от плиоценски и кватернерни утайки. образувала се е в резултат от тектонско потъване през плиоцена и кватернера. По северната ѝ периферията широко разпространение имат наносните конуси.

Климат и водиРедактиране

Котловината има остър умереноконтинентален климат с чести температурни инверсии през студените зимни месеци. В град Трън през януари 1947 г. е измерена най-ниската температура в България -38,3 °C. Средна годишна температура 8,4 °C, средна януарска -2,8 °C, средна юлска 17,8 °C. Средна годишна валежна сума 582 мм.

Отводнява се от река Ерма и нейните леви (по-къси) и десни (по-дълги) притоци.

Почви, флораРедактиране

Преобладаващите почви са алувиалните до долината на Ерма и притоците ѝ и канелени горски в останалата част. Склоновете ѝ са залесени със смесени и широколистни гори. По околните склонове растат диворастящи гъби и билки.

Има благоприятни условия за отглеждане на зърнени култури, картофи, овощия и зеленчуци, но през последните години поради силното обезлюдяване този поминък на населението е почти изоставен.

СелищаРедактиране

ТранспортРедактиране

През котловината преминават участъци от 2 пътя от Държавната пътна мрежа:

  • от изток на запад, по цялата ѝ дължина, на протежение от 20 км: участък от второкласен път № 63 ПерникБрезникТрън – ГКПП "Стрезимировци".
  • от север на юг, от град Трън до село Мрамор, на протежение от 8 км: участък от третокласен път № 637 ТрънТрекляноДраговищица. Участъкът от пътя между селата Пенкьовци и Трекляно не е настлан и представлява полски (горски) път.

ЕзикРедактиране

Местното население в Знеполе говори т.н. трънски говор, който има лексикални различия с книжовния език. Членът за мъжки род е -ът и има запазен агломеративен падеж: Я бех у градинуту. Трънски речник вж. тук

Топографска картаРедактиране

ИзточнициРедактиране