Отваря главното меню

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Планината Козница се издига в централната част на Западна Стара планина. На запад Петроханския проход (1410 m) и долината на река Бързия я отделя от Берковска планина, а на изток чрез Дружевската седловина (863 м н.в.) се свързва с Врачанска планина, също част от Стара планина. На север се спуска стръмно към Берковската и Вършецката котловини, а южният ѝ склон е полегат и няма ясно изразена граница с планината Понор. На югоизток част от Искърския пролом я отделя от Голема планина. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Западния Предбалкан и Западна Стара планина.

Простира се от запад на изток на около 25 km, а ширинати ѝ е 10 – 15 km. На югоизток към долините на реките Пробойница и Искър завършва със стръмни и отвесни склонове. Най-високата точка е връх Тодорини кукли (1785,2 m), разположен в западната ѝ част.

ВърховеРедактиране

Име Кота (m)
Тодорини кукли 1785,2
Крушачки връх 1738,2
Кота 1733,9
Смильова могила 1446,9

Геоложки строежРедактиране

Образувана е върху южното бедро на Берковската антиклинала и е изградена от гранити, припокрити на юг от триаски варовици с карстови форми и пясъчници.

Климат и водиРедактиране

Климатът е умерено-континентален със сравнително студена зима и прохладно лято. От планината водят началото си реките Бързия и Ботуня (десни притоци на Огоста) и Пробойница (ляв приток на Искър).

ПочвиРедактиране

Почвите са кафяви горски и рендзини.

ФлораРедактиране

Северният склон, разчленен от реките Бързия, Ботуня и техните притоци е обрасъл предимно с букови гори, а южния е зает от пасища и отделни букови гори, примесени с габър. Широко са развити храстовата и тревната растителност.

Защитени територииРедактиране

Населени местаРедактиране

По северното подножие на планината са разположени град Вършец и селата Бързия, Спанчевци и Цветкова бара, по източното – селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Дружево и Миланово, а по южното – село Губислав.

ТуризъмРедактиране

ХижиРедактиране

В Козница се намират следните хижи:

Име Надморска
Височина (m)
Действаща Места Ток Вода
Пробойница 1004 Да 59 Да Да
Бялата вода 774 Не 59 Не Не

Вижте същоРедактиране

Топографска картаРедактиране

ИзточнициРедактиране