БДС ISO 31-1 е първата част от идентично въведения в България международен стандарт ISO 31, която определя наименованията и означенията (символите) за величини и единици за пространство и време.

През 2009 г. ISO 31 е отменен и заменен от обединения стандарт ISO/IEC 80000, който включва всички части на ISO 31, но прибавя и документи на IEC.

БДС ISO 31-1 включва определенията:

Величина Единица Забележки
Име Означение Име Символ Определение
Ъгъл,
(равнинен ъгъл)
α, β, γ, θ, φ радиан rad 1 rad = 1 m/m = 1
градус ° 1° = π/180 rad Не трябва да има разстояние между числената стойност на величината и символа при тези три единици. Препоръчва се градусът да се дели десетично (т.е. 12,5° вместо 12°30')
минута 1′ = (1/60)°
секунда 1″ = (1/60)′
Пространствен ъгъл Ω стерадиан sr 1 sr = 1 m2/m2 = 1
Дължина l, L метър m Метърът е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от секундата; виж скорост на светлината
Широчина b
Височина h
Дебелина d, δ
Радиус r, R
Диаметър d, D
Дължина на път s
Разстояние d, r
Декартови координати x, y, z
Радиус на кривина ϱ
Кривина ϰ метър на минус първа m−1 ϰ=1/ϱ
Площ A квадратен метър m2 Единицата ар (1 a = 100 m2) и нейните кратни хектар (1 ha = 100 a) и декар (1 da = 10 a) се използват за измерване на селскостопански площи.
Обем V кубичен метър
литър l, L 1 l = 1 dm³
Време, интервал от време, продължителност t секунда s Секундата е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, което съответства на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на цезий-133 Представянето на време от деня се определя в ISO 8601.
минута min 1 min = 60 s
час h 1 h = 60 min = 3600 s
ден d 1 d = 24 h = 86 400 s
Ъглова скорост ω радиан за секунда rad/s ω=dφ/dt
Ъглово ускорение α радиан за секунда на квадрат rad/s2 α=dω/dt
Скорост v (общ символ),
c (скорост на разпространение на вълни),
u, v, w (векторни компоненти на скоростта c)
метър за секунда m/s
Ускорение a метър за секунда на квадрат m/s2
Ускорение на свободно падане (земно ускорение) g

Приложение A на ISO 31-1 съдържа списък на единиците за пространство и време, основаващи се на фут, паунд и секунда, които единици е недопустимо да се използват съвместно с единиците от SI.

Приложение B съдържа извънсистемните единици гон (град), светлинна година, астрономическа единица, парсек, тропическа година и гал, дадени за информация, специално заради преводните коефициенти.