Списък на делегатите на АСНОМ, пратеници за АВНОЮ

Първото заседание на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ) се провежда на 2 август 1944 година в манастира „Свети Прохор Пчински“. На събранието са избрани 41 души, които да заминат като представители на АСНОМ в Антифашисткото събрание за народно освобождение на Югославия (АВНОЮ). От тези 41 души, седем са представители на Президиума на АСНОМ, а от тях само Лазар Колишевски не е делегат на Първото заседание на АСНОМ.

Това е списък на делегатите на АСНОМ, които са определени за представители в Президиума на АВНОЮ:[1]

Име Занимание длъжност
Йордан Блажевски инженер Тетово
Тодор Циповски работник, югославски партизанин Тетово
Чеде Филиповски работник, поручик на НОВ Гостивар
Злате Тренески земевладелец, югославски партизанин Кленоец
Владо Малески студент по право, югославски партизанин Струга
Кемал Аголи студент по философия, югославски партизанин Дебър
Владимир Полежиноски доктор и правист, югославски партизанин Кичево
Петре Пирузе адвокат, югославски партизанин Охрид
Лазар Гиновски земеделец, югославски партизанин Белчища
Цветко Узуновски работник, югославски партизанин Ресен
Наум Наумовски политически комисар на II бригада Крушево
Наум Веслиевски подпоручик, заместник-командир на III -та бригада Ресен
Томо Кутурец чиновник, югославски партизанин Крушево
Методи Андонов – Ченто търговец, югославски партизанин Прилеп
Бане Андреев – Ронката югославски партизанин, политически комисар на Главния щаб Велес
Панко Брашнаров учител, деец на ВМОРО и ВМРО (об) Велес
Никола Минчев банков чиновник, югославски партизанин Кавадарци
Лазар Калайджийски работник, югославски партизанин Неготино
Олга Петрушева работник, деец на НОФ и НОВМ Дойран
Христо Баялцалиев чиновник, български партизанин Солун
Епоминонда Попандонов професор, югославски партизанин Струмица
Михайло Апостолски генерал-майор, командир на НОВ и ПОМ Щип
Благоя Минов работник Струмица
Киро Глигоров адвокат, югославски партизанин Щип
Страхил Байовски учител Берово
Никола Вражалски кандидат адвокат Кочани
Кирил Михайловски учител, югославски партизанин Виница
Никола Мицев ветеринарен лекар бактериолог, югославски партизанин Кратово
Трайко Цветанов студент Крива паланка
Лазар Соколов инженер и икономист Куманово
Мара Нацева работничка, югославска партизанка Куманово
Венко Марковски поет Скопие
Тодор Стоянов Звездин подполковник в кралство Югославия Скопие
Тихомир Милошевски майор, командир на III македонска бригада Битуше
Димитър Влахов революционер, деец на ВМОРО, ВМРО (обединена) Кукуш
Борко Темелковски работник, югославски партизанин Прилеп
Лиляна Чаловска студентка, югославска партизанка Битоля
Кирил Мильовски ветеринарен лекар, югославски партизанин Битоля
Вангел Чукалевски югославски партизанин Битоля
Петре Богданов – Кочко оперен певец, югославски партизанин Скопие

Галерия редактиране

Източници редактиране