Списък на делегатите на Първото заседание на АСНОМ

Първото заседание на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония се провежда на 2 август 1944 година в манастира „Свети Прохор Пчински“. Като делегати на това заседание се избрани 116 души. Те са избрани по преписи на Инициативния комитет за свикване на АСНОМ и на първото заседание на АСНОМ на ЦК на Македонската комунистическа партия. Въпреки това на заседанията участват едва 60, като някои от тях са новоизбрани.[1][2] Според Добрин Мичев това прави заседанието нелегитимно.[3]

Част от делегатите на първото заседание на АСНОМ

Президиум на АСНОМ

редактиране
Име Занимание длъжност
Методи Андонов – Ченто търговец от Прилеп, югославски партизанин председател
Панко Брашнаров учител във Велес, деец на ВМОРО и ВМРО (об) подпредседател
Емануил Чучков директор на гимназия в Скопие от Щип, югославски партизанин подпредседател
Любчо Арсов инженер, икономист, банков чиновник от Щип, югославски партизанин секретар
Владимир Полежиноски доктор и правист от Кичево, югославски партизанин секретар
Венко Марковски поет от Скопие член
Богоя Фотев земеделец от Бистрица, югославски партизанин член
Цветко Узуновски работник от Ресен, югославски партизанин член
Михайло Апостолски генерал-майор, командир на НОВ и ПОМ от Щип член
Страхил Гигов началник персонално отделение от Велес, югославски партизанин член
Петре Пирузе адвокат от Охрид, югославски партизанин член
Кирил Петрушев типографски работник от Скопие член
Йован Гелев свещеник от Дреново член
Епоминонда Попандонов професор от Струмица, югославски партизанин член
Генади Илиев Лешков земеделец от Дреново член
Кемал Аголи студент по философия от Дебър, югославски партизанин член
Лазар Соколов инженер и икономист от Куманово член
Вера Ацева домакиня от Прилеп, югославска партизанка член
Камбер Хасан земеделец от Долни Дисан член
Ацо Петровски шивач, подпредседател на стопанската камара от Скопие, югославски партизанин член
Младен Георгиев земеделец от Челопек член
Лиляна Чаловска студентка от Битоля, югославска партизанка член

Членове на АСНОМ

редактиране
Име Занимание Населено място
Абдула Алия работник Прешево
Александър Георгиев инженер Гостивар
Асен Симитчиев кандидат адвокат Скопие
Атанас Бойков командир на Струмишкия отряд Богданци
Атанас Атанасов работник, български партизанин Петрич
Бане Андреев – Ронката югославски партизанин, политически комисар на Главния щаб Велес
Благое Левко адвокат Велес
Благой Хаджипанзов адвокат Велес
Благоя Минов работник Струмица
Благое Стефков работник, югославски партизанин Куманово
Борис Атков чиновник Скопие
Борис Поцков типограф Струмица
Борис Чушкаров учител, политически комисар на III бригада Куманово
Борко Темелковски работник, югославски партизанин Прилеп
Боро Димитриев поручик във военновъздушните сили на кралската Югословенска войка Рамно
Борис Милевски поручик, командир на артилерийска бригада Щип
Боро Чаушев работник, югославски партизанин Неготино
Вангел Чукалевски югославски партизанин Битоля
Ванчо Бурзевски чиновник, югославски партизанин Свети Никола
Васил Ивановски работник, партизанин Головраде
Васил Григоров Василев работник, български партизанин Петрич
Васил Калайджиевски съдия Вевчани
Васко Карангелевски заместник-командир на V бригада, земеделец Битоля
Вельо Манчевски свещеник, член на Главния щаб на НОВ и ПОМ Брощица
Веселинка Малинска чиновник, югославска партизанка Куманово
Видое Смилевски банков чиновник, югославски партизанин Гостивар
Владо Малески студент по право, югославски партизанин Струга
Георги Ивановски учител, югославски партизанин Подмочани
Диме Туриманджовски майор на НОВ и ПОМ Кавадарци
Димитър Влахов публицист, деец на ВМРО (об) Кукуш
Димитър Зафировски журналист, деец на БКП Гевгели
Димитър Миовски лекар в железничарска болница Скопие
Димитър Теменугов политически комисар на Струмишкия отряд Богданци
Димитри Манджовски земеделец Костур
Димче Беловски чиновник, югославски партизанин Щип
Димитър Стоянов - Мире професор, югославски партизанин Прилеп
Душан Лукаров работник Скопие
Елисие Поповски банков чиновник Маврово
Живко Брайковски земеделец, югославски партизанин Беличица
Златко Биляновски заместник политически комисар на III -та бригада Пуста река
Злате Тренески земевладелец, югославски партизанин Кленоец
Иван Раднански земеделец Радня
Иван Танев поручик Гевгели
Иван Дойчинов полковник, югославски партизанин Гевгели
Илия Божиновски чиновник Ресен
Илия Илиевски-Цветан адвокат, югославски партизанин Битоля
Исак Сион чиновник, югославски партизанин Щип
Йонче Колев Търпевски работник Ресен
Йордан Блажевски инженер Тетово
Кемал Сейфула занаятчия, югославски партизанин Скопие
Кирил Георгиевски инженер-архитект в Скопска община, югославски партизанин Прилеп
Киро Глигоров адвокат, югославски партизанин Щип
Кирил Мильовски ветеринарен лекар, югославски партизанин Битоля
Кирил Михайловски учител, югославски партизанин Виница
Кирил Чаулев студент, югославски партизанин Охрид
Кирил Стояновски свещеник, югославски партизанин Злести
Кирил Тошев Кръстев работник, югославски партизанин Прилеп
Коста Яшмаков капитан, началник на щаб на III бригада Битоля
Лазар Гиновски земеделец, югославски партизанин Белчища
Лазар Мойсов студент по право, югославски партизанин Неготино
Лазар Калайджийски работник, югославски партизанин Неготино
Мара Нацева работничка, югославска партизанка Куманово
Маца Карбева домакиня Велес
Методи Панов Джунов земеделец Ваташа
Методи Поповски поручик командир на II бригада Прилеп
Милан Костов Стефанов-Подземски земеделец Десово
Милева Сабо работничка Скопие
Мино Богданов чиновник, югославски партизанин Велес
Мино Минов работник Маврово
Найдо Стаменин работник, югославски партизанин Дуброво
Наум Наумовски политически комисар на II бригада Крушево
Наум Веслиевски подпоручик, заместник-командир на III -та бригада Ресен
Нафи Сюлейман земеделец, югославски партизанин Търново
Никола Вражалски кандидат адвокат Кочани
Никола Минчев банков чиновник, югославски партизанин Кавадарци
Никола Мицев ветеринарен лекар бактериолог, югославски партизанин Кратово
Никола Пеев работник Богданци
Олга Петрушева работник, деец на НОФ и НОВМ Дойран
Панче Неделковски подполковник, заместник-командир на Главния щаб на НОВ и ПОМ Скопие
Перо Ивановски работник, югославски партизанин Прилеп
Петре Богданов – Кочко оперен певец, югославски партизанин Скопие
Петър Манговски адвокат, югославски партизанин Велушина
Славко Попантовски инженер, агроном, югославски партизанин Скопие
Стоилко Иванов учител Ораов дол
Стоян Тодоровски приватен чиновник Куманово
Страхил Байовски учител Берово
Тихомир Милошевски майор, командир на III македонска бригада Битуше
Тодор Ношпал търговец Прилеп
Тодор Циповски работник, югославски партизанин Тетово
Тодор Стоянов Звездин подполковник в кралство Югославия Скопие
Томо Кутурец чиновник, югославски партизанин Крушево
Трайко Цветанов студент Крива паланка
Трайче Трайчески[4] земеделец Цървена вода
Христо Баялцалиев чиновник, български партизанин Солун
Часлав Рангеловски инженер Скопие
Чеде Филиповски работник, поручик на НОВ Гостивар
Янко Шопов техник Гевгели

Делегатите Абдула Алия, Живко Брайковски, Васил Калайджиевски и Кирил Кръстевски са кооптирани за членове на АСНОМ на заседанието на Президиума на АСНОМ на 6 август 1944 година.

Вижте също

редактиране