Уикипедия:Изтриване на страници и файлове

(пренасочване от У:БИСФ)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикипедия е един от най-посещаваните уебсайтове в интернет и се ранжира на челни позиции в търсачките. Много хора я ползват за отправна точка при търсене на информация и ѝ се доверяват, защото е изградена на фундаментални принципи за истинност, неутралност, значимост, свободна култура и постоянен стремеж към високо качество. Въпреки това, се случва целенасочено или по погрешка да бъдат създавани страници, които по една или друга причина са неподходящи за Уикипедия:

 • съдържат глупости, лъжи или измислици;
 • нарушават законите за авторското право;
 • използват се за спам, реклама, пропаганда или застъпничество от всякакъв вид;
 • не са подходящи за енциклопедия, но стават за някой от сродните ѝ проекти.

Понякога поради незнание, но с най-добро намерение потребители добавят текстове или мултимедийно съдържание със запазени от другиго авторски права. Такива материали обаче не могат да се ползват свободно от трети лица и могат да опосредстват и други нарушения надолу по веригата.

Понякога се случва изкушени в редактирането, но неопитни потребители да създават страници (обикновено в основното именно пространство) с цел изпробване функциите на софтуера. След тях остават страници, които съдържат уики команди и безсмислени последователности от знаци, които понякога наричаме „упражнения извън пясъчника“.

Понякога пък съвсем съзнателно биват създавани страници с вандалско и неенциклопедично съдържание, лъжи и мистификации, лични оригинални изследвания и откровена реклама.

Поради всички тези причини с цел утвърждаване на енциклопедията в редица случаи се налага изтриване на страници.

Видове процедуриРедактиране

Напишах ти статия... но те я изтриха.

Посочените три процедури са приложими към страници (статии и списъци, категории, шаблони, потребителски страници) и файлове (картинки, звукозаписи и аудио-видео), независимо от кого и кога са създадени:

В някои случаи е възможно възстановяване на изтрити страници и файлове.

Бързо изтриванеРедактиране

Бързото изтриване е опростена и ускорена процедура, по която страници и файлове могат бъдат изтрити от администраторите без предварително обсъждане и гласуване. Бързо изтриване се допуска само ако страниците или файловете отговарят на поне един от изчерпателно изброените критерии.

КритерииРедактиране

 1. страница, създадена по техническа грешка или като упражнение в редактиране извън пясъчника, особено в основното именно пространство;
 2. статии, за които няма посочени независими източници, доказващи значимостта на техния обект, когато тези статии могат да бъдат разглеждани като реклама или опит за създаване посредством Уикипедия на несъществуваща до този момент публичност за обекта на статията;
 3. дискусионни и други страници, включително потребителски, със съдържание, неотговарящо на техния замисъл;
 4. страница или файл, които вече са ненужни;
 5. съдържание, неотговарящо на предмета на статията;
 6. вандализъм;
 7. страница, създадена в нарушение на авторски права;
 8. страница, създадена от потребител с отнети права за редактиране;
 9. текст на чужд език или необработен машинен превод;
 10. текст на шльокавица;
 11. страница, която се изтрива временно с цел поддръжка (напр. преместване);
 12. файл с неясни авторски права (отбелязан като такъв от повече от 7 дни);
 13. файл, неотговарящ на политиката на Уикипедия за приемане на файлове;
 14. повторно създадена страница или повторно качен файл, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по процедурата с обсъждане и гласуване;
 15. статии в инкубатора, подлежащи на изтриване съгласно неговия регламент;
 16. освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с право на глас; ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ, администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница.

Тези критерии могат да се променят и допълват при взето решение на общността.[1] Ако страницата се предлага за изтриване по други критерии, следва да се използва процедурата с обсъждане и гласуване (вж. по-долу). Единствено изключение представляват микромъничетата, които може да бъдат изтрити от администраторите две седмици след обозначаването им с шаблон {{микромъниче}}, ако дотогава статията все още не е била разширена, като по възможност преместват съдържанието в Уикиречник.

ПроцедураРедактиране

Отбелязване на страница за бързо изтриване може да направи всеки потребител, който попадне на страница, отговаряща на горните критерии, като добави в началото на страницата следния код:

{{бързо изтриване|Обяснение защо страницата е за бързо триене}}[2]

Този шаблон добавя страницата в Категория:Страници за бързо изтриване, която администраторите следят. Въпреки че не е задължително, добра практика е заедно с добавянето на шаблона също да бъдат уведомени редакторите със съществени приноси за страницата. Изключение са случаите на явен вандализъм, експерименти извън пясъчника и други от подобен характер. Уведомяването може да стане чрез следното съобщение на беседата на съответните заинтересовани редактори:

{{замест:узи|Име на страницата|бързо}} ~~~~

Преди да извършат самото изтриване, администраторите следва да проверят историята на страницата, както и връзките към нея чрез инструмента Специални:Какво сочи насам (удобна връзка за всяка конкретна страница има в менюто с инструменти вляво). Възможно е например да има проблем само в последните версии, в който случай се възвръща последната добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.

ОспорванеРедактиране

Всеки потребител, според когото предложена статия не отговаря на критериите за бързо триене или който има намерение бързо да приведе статията в подходящо за Уикипедия състояние, може да добави шаблона {{почакай}}, като изложи аргументите си в самия шаблон (например {{почакай|ще приведа статията в съответствие с изискванията}}) или на съответната беседа. Поставянето на шаблона само по себе си няма стойност без адекватна и добре обоснована аргументация. Възможностите оттук насетне са различни според ситуацията, например:

 • да започне обсъждане с редактора, поставил шаблона за бързо изтриване, с цел уточняване на причината за различията в преценката;
 • страницата да бъде предложена за бавно изтриване с обсъждане и гласуване;
 • да бъдат поставени по-подходящи шаблони, например шаблон {{обработка}};
 • редактор да подобри съдържанието на статията, за да отговаря тя на изискванията.

Изтриване с обсъждане и гласуванеРедактиране

Обсъжданията за изтриване на страници се провеждат на Уикипедия:Страници за изтриване или на подстраници към нея.

Подаване на заявка. Потребителят, подаващ заявка за гласуване за изтриване на дадена страница, добавя шаблон {{изтриване}} в началото на въпросната страница, както и нов раздел в Уикипедия:Страници за изтриване, с препратка към предложената страница и с ясно посочени критерии, по които потребителят смята, че страницата трябва да бъде изтрита.

Недопустимост. Не могат да се предлагат за изтриване генерираните с бот статии за съществуващи български градове и села, за държави, както и статии за дати, години и векове.

Критерии за изтриване. При обикновената процедура, освен критериите, изброени в раздела за бързо триене, могат да се посочат други критерии, а именно:

 • недостатъчна или неясна енциклопедична значимост на предмета на статията;
 • съдържанието е предимно оригинално изследване;
 • друга ясно посочена и аргументирана причина за изтриване.
Забележки:
 • Липсата на неутралност сама по себе си не е достатъчен критерий за изтриване – такива страници се неутрализират или им се поставят предупредителни шаблони, твърденията без посочен източник се премахват, подобряването на текста се обсъжда на прикачената дискусионна страница, но при наличие на енциклопедична значимост на предмета на статията, тя не се изтрива.
 • Неенциклопедичното оформление на страницата също не е основателна причина за изтриване. По-адекватно е да се поставят подходящи шаблони за поддръжка или страницата да се добави към списъка статии за спасяване.

Обсъждане и гласуване. Всеки потребител може да участва в обсъждането и да посочва свои причини, поради които смята, че страницата трябва да бъде изтрита или запазена, но могат да гласуват само потребители с право на глас според критериите, изброени в Уикипедия:Правила за гласуване. Срокът на гласуването и мнозинството са определени също в Уикипедия:Правила за гласуване.[3] Обявяването на гласуването (начален момент на срока) става чрез поставяне на шаблон {{изтриване}} в началото на предлаганата за изтриване страница. (Съобщаване на Уикипедия:Гласуване и на Уикипедия:Разговори не се изисква). Срокът за гласуване се взема предвид само при броене на гласове, но до приключване и архивиране на обсъждането дискусията може да продължи.[4]

Предложителят и авторите на статията могат да гласуват, ако отговарят на критериите за потребители с право на глас според правилата за гласуване. Всеки потребител (т.е. не само администратор) има право да закрие приключило гласуване, но само администраторите могат технически да извършат изтриването, в случай че с такова решение приключи процедурата.

След изтичане на срока за гласуване:[5]

Оттегляне на предложението за изтриване. Предложителят на процедурата може да си оттегли предложението по всяко време преди изтичане на крайния срок за гласуване, но само ако вече няма подадени гласове „за“. В този случай процедурата се прекратява, страницата не се изтрива, а обсъждането се архивира. Ако обаче по предложението вече има подадени и неоттеглени гласове „за“, предложителят може само да гласува „против“ собственото си предложение, без с това да закрива гласуването.

Възстановяване на изтрити странициРедактиране

Изтрита страница може да бъде създадена наново от същите или други автори. Ако съдържанието на новосъздадената страница отговаря на критериите за бързо изтриване, страницата се изтрива по описана по-горе процедура.

Страници, изтрити с решение на общността по критерий за неясна или ниска енциклопедична значимост на предмета на статията, могат да се предложат за възстановяване при констатирана промяна на значимостта, отново на Уикипедия:Страници за изтриване. В тези случаи в страницата за гласуване задължително трябва да бъде поставен шаблонът {{предложение за възстановяване}}, за да бъдат избегнати недоразумения, като в шаблона бъде също задължително поставена връзка към гласуването, с което страницата е приета за изтриване. Съдържанието, предложено за възстановяване, може да бъде поставено на временна страница, като за целта е нужно да се направи заявка на Уикипедия:Заявки към администраторите.[6] Обсъждането протича по същата процедура, както за изтриване на страници, като приключените гласувания се архивират в раздела „оттеглени / друго“.

Редактор или автор на дадена изтрита страница може да поиска достъп до изтритото съдържание – администраторите могат да го възстановят в личното именно пространство или да му го изпратят чрез други средства за комуникация. Също е възможно възстановяване на изтрити файлове и техните описателни страници.

Особени случаиРедактиране

Заличаване на съдържанието на беседиРедактиране

Беседите, както лични, така и тези на статии, понякога могат да се превърнат в място на особено разгорещени спорове. По правило, в Уикипедия беседи не се изтриват (особен случай е архивирането). Ако в отделни реплики е имало непристоен език, който може да бъде разглеждан като лични нападки, тези и само тези думи от съответните реплики може да бъдат оградени с шаблон {{нлн}}, така че да не бъдат видими при обичайно преглеждане на страницата, а само при разглеждане на уикикода.

В изключително редки случаи обаче е допустимо да бъде заличено съдържанието и на цели беседи или раздели от тях. Това може да бъде направено като жест на добра воля към редактори, когато има сериозни основания да се смята, че вредите от публичността на това конкретно съдържание надхвърлят ползите от политиката за публичност по принцип. Например възможно е нов редактор да влезе в дискусия, в която да сподели лична информация за себе си или други хора, без да осъзнава, че тази информация ще бъде публична. Ако става дума за единични данни (например публикуван телефон), те може да бъдат заличени и самостоятелно, но ако в цялата дискусия е било налице споделяне на подобна информация, по-добре би било дискусията да бъде заличена изцяло. Друг примерен случай е нов редактор, който влезе в особено остра полемика, отново без да осъзнава, че беседите в Уикипедия са публични и не се изтриват. Ако този редактор впоследствие искрено съжали за поведението си, а в същото време е разкрил реалната си самоличност, може да се прецени, че няма смисъл да бъде излишно унижаван, като се настоява, че думите му трябва да останат публични, и че би било по-добре беседата да бъде заличена.

Заличаването следва да бъде прилагано действително само в изключителни случаи, главно по отношение на неопитни редактори, които не са били наясно с принципите на Уикипедия, и то само ако изглежда наистина да съжаляват за случилото се. Самото съдържание също трябва да дава основание да бъде заличено – не бива да се премахва съдържание, просто защото на някой редактор „не му харесва“. Като цяло, може да се приеме, че заличаването е еднократен жест на добра воля. Ако даден редактор създаде отново подобна ситуация, не само, че заличаването на новата беседа може да бъде неоправдано, но дори може да се помисли за възстановяване на първата. Това следва да се прилага и когато изглежда достатъчно сигурно, че макар потребителите да изглеждат различни, всъщност става дума за марионетки (особено пък ако са потвърдени от проверяващ).

Важно е да се прави разлика между изтриване и заличаване. Изтриването може да бъде технически извършено само от администратори, при което цялата страница, заедно със своята история, става недостъпна за обикновените потребители. Заличаването, от своя страна, е просто премахване на съдържанието на страницата или раздела, изтриване на съществуващия текст в тях, при което изтритото съдържание остава достъпно в историята. Това именно създава приемливия компромис между необходимостта от публичност в Уикипедия и уважението към достойнството на потребителите – информацията остава публично достъпна, но не и директно видима.

При заличаване на беседа или неин раздел на мястото на липсващия текст следва да се постави шаблон {{заличена беседа}}. Премахването на шаблона е недопустимо, освен при архивиране на беседата, когато той следва да бъде преместен заедно с останалото съдържание. Архивирането обаче само на шаблона или на съдържание, което изглежда да е създадено единствено с цел да се създаде повод за архивиране и на шаблона, следва да бъде разглеждано като проява на недобросъвестност от страна на потребителя. В този случай архивирането следва да бъде отменено, шаблонът премахнат, а заличеното с него съдържание – възстановено.

БележкиРедактиране

 1. Промените също задължително трябва да бъдат отразени в пояснителния текст в интерфейса за изтриване, както и в падащото меню с причини за изтриване. И двете страници могат да бъдат редактирани само от потребители с права на администратор.
 2. На страниците на файлове, чиито идентични или по-добри версии се намират в Общомедия вместо {{бързо изтриване}} се използва:
  {{NowCommons|име на файла в Общомедия}}
  или просто {{NowCommons}} ако файлът там е със същото име.
 3. Конкретното мнозинство, с което се вземат решения за изтриване, никога не е било определяно еднозначно. В различни гласувания са прилагани мнозинства „А“ и „Б“, според преценката на приключващия гласуването. Съществува също мнение, че обсъжданията не трябва да включват гласуване, а приключването да се прави единствено на база представени аргументи, каквато е практиката например в английската и руската Уикипедии и Общомедия. Използване на технически хватки, например гласуване в последния момент, така че да бъде постигнато определено мнозинство, са особено нежелателни, тъй като създават чувство за несправедливост сред редакторите. Още по-вредно е, че по този начин се налагат порочни практики. Затова, принципният съвет към приключващите е да бъдат максимално обективни и да търсят преди всичко консенсус и спазване на принципите на Уикипедия.
 4. Това също означава, че приключващият обсъждането администратор може да вземе предвид разумни аргументи, изказани и след изтичане на срока за гласуване, ако те могат да помогнат за вземане на по-точно съответстващо на целите и принципите на Уикипедия решение. Тези аргументи обаче трябва да бъдат солидни и неоспорими, особено ако взетото на тяхна база решение би било в конфликт с мнозинството от подадените в срок гласове. При случаи на съмнение, препоръчително е решението да следва достигнатото мнозинство.
 5. Ако не е налице ясен консенсус и все още се води продуктивна дискусия (това изключва безплодни спорове, препирни и т.н.), желателно, но не задължително, е тя да се остави да продължи.
 6. Конкретно описание как може да бъде извършено това има в документацията на шаблона {{предложение за възстановяване}}.