Бензен

(пренасочване от Бензол)

Бензенът (ост. бензолът), C6H6, е най-простият бензоиден ароматен въглеводород, широко използван органичен разтворител, образуващ азеотропна смес с вода. Представлява безцветна, лесно възпламенима течност със сладникав аромат. Той е отровен и канцерогенен. Влиза в състава на бензина и нефта. и може да бъде синтезиран чрез тримеризация на ацетилен при нагряване над активен въглен. Основната му употреба е за производството на етилбензен и кумен, чиито годишен добив достига милиони тонове.

ИсторияРедактиране

ОткриванеРедактиране

Бензенът за първи път е отделен през 1825 г. от Майкъл Фарадей чрез нагряване на китова мас. Тогава Фарадей го нарича „водороден бикарбурет“. През 1845 г. Чарлз Менсфийлд отделя бензен от каменовъглена смола, а четири години по-късно патентова промишлен начин за синтез на бензена.

Циклична формулаРедактиране

 
Формули на бензена в исторически план (от ляво надясно) Клаус (1867), Дюар (1867), Ладенберг (1869), Армстронг (1887), Тиле (1899) и Кекуле (1865)

Фарадей открива и емпиричната формула на бензена, C6H6. Според тогавашните разбирания резултатът е парадоксален, защото противоречи на представата, че в своите съединения въглеродът образува четири единични връзки, а водородът – една. В търсене на правилната структура на бензена, която да обясни необичайната стабилност и химична инертност, много учени, сред които Джеймс Дюар, Адолф Карл Лудвиг Клаус и Алберт Ладенбург, предлагат неправилни структури.

Първият учен, предположил, че бензенът има пръстеновидна структура, е немският химик Фридрих Август Кекуле (1865 г.). Известен анекдот гласи, че една вечер, когато Кекуле мислел върху загадъчната структура на бензена, той заспал и му се присънил уроборос, змия, която е захапала опашката си. Именно този символ, според легендата, навел химика на извода, че бензенът има пръстеновидна структура с алтерниращи 3 двойни връзки.

Цикличната природа на бензена окончателно е потвърдена от кристалографа Катлийн Лонсдейл през 1929 г.[2][3]

Електронна структураРедактиране

 
Атомни и молекулни орбитали на бензена
 
Различни начини за представяне на бензен

Особеностите в структурата на бензена се обясняват от съвременните квантово-механични представи за електронната конфигурация на атомите.[4]

Атомните орбитали на всеки въглероден атом от бензеновото ядрое в sp2-хибридизация. Така тези атоми имат има три хибридни sp2-АО и една нехибридна p-АО. Трите хибридни sp2 орбитали лежат на една равнина и имат правилна плоскотриъгълна конфигуриция. Шестте въглеродни атома образуват плосък пръстен. Всичките шест нехибридни p-АО са разположени перпендикулярно на равнината на шестатомния пръстен. Те частично се припокриват и формират кръгова делокализирана 6π-връзка.[4] Три от тях са с по-ниска енергия от тази на изходните 2р-атомни орбитали и са свързващи молекулни орбитали. Останалите три са с по-висока енергия от тази на изходните 2р-атомни орбитали и са антисвързващи.

Данните от рентгеноструктурния анализ потвърждават тези представи за структурата на бензена. Установена е еднаква дължина на всички C-C връзки 0,139 nm и C-H връзки 0,109 nm в молекулата. Дължината на C-C връзките по стойност заема междинно положение в сравнение с дължините на една σ-C-C връзка (0,154 nm) и C=C връзка (0,134 nm). Порядъкът на всички C-C връзки в бензена е еднакъв – 1,67.[4]

Физични свойстваРедактиране

Бензенът е безцветна течност с миризма, подобна на бензиновата. Топи се при 80,1 °С, а кипи на 5,5 °С. Относително високите температури на топене и кипене на бензена в сравнение с тази на хексана (68,8 °С), който има по-голяма молекулна маса, се обяснява с плоската му и стабилна структура, при която вандерваалсовите сили между молекулите са по-здрави. Бензенът има голям коефициент на пречупване. Разтваря се слабо във водаи добре в много органични разтворители. Бензенъте добър разтворител на органични съединения.[5]

Химични свойстваРедактиране

В молекулата на бензена има сатбилна армотна 6π-връзка. Химичните му свойства се определят от полученото стабилно бензеново ядро в молекулата, което се стреми да запази структурата си. Затова за бензена са характерни предимно заместителни реакции, които са критерии за ароматния характер, а не толкова присъединителни реакции.

Електрофилни заместителни реакцииРедактиране

Реакзиите протичат по общ SE2-механизъм. Електрофилните заместители могат да бъдат катиони – NO2+, полярни молекули – SO3, или молекули Cl2, Br2, които се поляризират под действие на катализатор.

Халогенирането на бензен протича с катализатор люисови киселини – AlCl3, FeCl3, FeBr3, ZnCl2 и др.

Нитрирането на бензен се извършва при слабо нагряване с нитрирна смес – смес от концентрирана HNO3 и H2SO4 в отношение 1:2, в която се образува нитрониевият йон:

 .

Образува се жълта маслообразна течност с мирис на горчиви бадеми – нитробензен.

Сулфонирането на бензен се осъществява се с концентрирана H2SO4 при нагряване:

Алкилирането на бензен е метод за получаване на негори производни. Реакцията протича с халогеноалкан и катализатор люисова киселина.

Освен халогенопроизводно може да се използват и алкени:

Реакцията протича при 0 °C в присъствие на катализатор HF. Продукт на реакцията е етилбензен.

По аналогичен метод от пропен може да се получи и 2-фенилпропан (кумен, комол), който е важен за промишлеността, защото при окисление дава пропанон и фенол (кумолов метод).

При ацилирането на бензен с киселинни хлориди в присъствие на катализатор люисови киселини се получават мастно-ароматни кетони. При взаимодействието на етаноилхлорид и бензен се получава метил-фенилкетон (ацетофенон):  

Присъединителни реакцииРедактиране

Протичат трудно поради стабилността на делокализираната 6π-връзка на ароматното ядро, която трудно се разкъсва. Реакциите протичат при по-твърди условия. Бензенът не присъединяват халогеноводороди, вода и други полярни съединения, за разлика с алкени и алкини.

В присъствие на активни катализатори – Ni или Pd/C, при висока темеперятура и налягане, е възможно пълно хидриране:

 .

При взаимодействие на бензен с хлор или бром и облъчване с UV-лъчи протича заместителна реакция по верижно-радикалов межанизъм:

 

ОкисленияРедактиране

Бензеновото ядро е много устойчиво спрямо окислители.

Учени от нефтозавода в Бургас обаче откриха, че бензенът може да се окисли с кислород от въздуха при снагряване и катализатор V2O5]] до фенол.

Бензенът и хомолозите му горят с пушлив пламък.

ПроизводниРедактиране

Множество важни химични съединения са производни на бензена вследствие на заместване на един или повече от водородните му атоми с друга функционална група. Примери за прости бензенови производни са фенол, толуен и анилин. Бензеновият остатък (радикал), участващ в различни други съединения, се нарича фенил или фенилова група. Свързването на две бензенови ядра дава бифенил C6H5-C6H5. Последваща загуба на водороден атом води до образуването на полициклични ароматни въглеводороди, като нафтален, антрацен. Краят на свързването на бензеновите ядра се осъществява при безводородната алотропна форма на въглерода – графит.

ПолучаванеРедактиране

Дестилация на каменовъглено маслоРедактиране

Бензенът се получава чрез дестилация на лекото каменовъглено масло, но така получен е замърсен с около 0,5% тиофен, който има близка температура на кипене и се отделя чрез разклащане с концентрирана сярна киселина.[5]

От калциев бензоатРедактиране

Бензен се получава чрез нагряване на калциев бензоат с калциев хидрооксид или натриев бензоат с натриева основа. Тази реакция е подобна на реакцията на Дюма за получаване на мастни въглеводороди:[5]

6Н5СОО)2Са + Са(ОН)2 → 2С6Н6 + 2СаСО3

От фенолРедактиране

Друг метод е чрез дестилация на фенол с цинков прах:[5]

С6H5ОН + Zn → С6H6 + ZnO

Метод на Бертло (риформинг)Редактиране

Тримеризация на етин (ацетилен) при прекарването му през нажеже­на тръба, при което той се полимеризира (Метод на Бертло)[5]. Процесът се нарича риформинг. Протича в присъствие на платинови катализатори:

 

Дехидроциклизация и ароматизация на нефтРедактиране

 


УпотребаРедактиране

 
Бутилка с бензен

Бензенът се използва главно като суровина за производството на други химикали. Около 80% от него се използва за получаването на етилбензен, кумен и циклохексан. От тях най-масова употреба намира етилбензенът, прекурсор за синтеза на стирен, който от своя страна влиза в състава на полимери и различни видове пластмаси. Куменът е източник за получаването на фенол, необходим за направата на смоли и лепила. Циклохексан е суровина за синтеза на найлони. Малки количества от самия бензен се използват за получаване на някои видове гуми, смазки, бои, детергенти, лекарства, експлозиви и пестициди.

В лабораторните изследвания толуенът напълно е заменил бензена като органичен разтворител, най-вече поради по-ниската си токсичност, като свойствата им на разтворители са много сходни.

В бензина се включва като добавка, повишаваща октановото число и стабилизираща горивния процес.

ТоксичностРедактиране

Професионално заболяване от вдишване на бензенови пари, понякога от контакт с кожата е бензеновото натравяне. При тежки случаи се наблюдават смущения на централната нервна система, гърчове, повръщане, безсъние и др. При по-лекото бензеново отравяне – увреждане на кръвотворните органи с промени в количеството и състава на белите кръвни клетки, кръвоизливи в кожата и лигавицата (хеморагична диатеза) и др. При продължително излагане на влиянието на бензена се развиват различни форми на рак.

ИзточнициРедактиране

  1. Benzene, Посетен на 11 юни 2018 г., Дата: 2016 г.. (на английски)
  2. K. Lonsdale. The Structure of the Benzene Ring in Hexamethylbenzene. // Proceedings of the Royal Society 123A. 1929. с. 494.
  3. K. Lonsdale. An X-Ray Analysis of the Structure of Hexachlorobenzene, Using the Fourier Method. // Proceedings of the Royal Society 133A. 1931. с. 536 – 553.
  4. а б в Петров, Галин. Органична химия. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006. ISBN 978-954-07-2382-2. с. 230 – 274.
  5. а б в г д М. Николов и др. – Учебник по Химия за студенти по медицина и стоматология – Трето издание – АРСО София 2012 – ISBN 978-954-8967-26-Х

ЛитератураРедактиране

  • Vollhard, K. Peter C.; Schore, Neil C. – Organic Chemistry: structure and function, 4th edition, 2002
  • Ганка Робова, Лилия Величкова. „Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти“, изд. Абагар

Вижте същоРедактиране

    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Benzene“ и страницата „Бензол“ в Уикипедия на английски и руски език. Оригиналните текстове, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за творби създадени преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналните страници тук и тук, за да видите списъка на техните съавтори. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.