Община Кубрат е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Разград.

Кубрат (община)
Седалището на Община Кубрат
Седалището на Община Кубрат
Map of Kubrat municipality (Razgrad Province).png
Общи данни
Област Област Разград
Площ 439.93 km²
Население 18 908 души
Адм. център Кубрат
Брой селища 17
Сайт www.kubrat.bg
Управление
Кмет Алкин Неби
(ДПС)
Общ. съвет 21 съветници
   ДПС (10)
   Бъдеще за Кубрат (5)
   ГЕРБ (3)
   РБ (2)
   БСП (1)
Bulgaria Kubrat Municipality geographic map bg.svg

ГеографияРедактиране

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Общината е разположена в северозпадната част на област Разград. С площта си от 439,934 km2 заема 2-ро място сред 7-те общини на областта, което съставлява 18,1% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурсиРедактиране

РелефРедактиране

 
Скални образувания по долината на река Топчийска между Каменово и Топчии.

Община Кубрат се намира в северната част на Източната Дунавска равнина. Релефът ѝ е равнинен и слабо хълмист, с дълбоко всечени долини и суходолия, като надморската височина варира от 100 m на север до 250 m на юг. Южните райони на общината попадат в северозападната част на Лудогорското плато и тук южно от село Каменово, на границата с Община Разград се намира най-високата ѝ точка – 284,7 m. Северно от село Юпер, на границата с Община Тутракан е най-ниската ѝ точка – 38 m н.в.

ВодиРедактиране

Община Кубрат е бедна на повърхностно течащи води. Нейна основна водна артерия е Топчийска река (89 km, десен приток на Дунав). По цялото си протежение в пределите на общината реката тече в дълбока, на места каньоновидна долина, до 70 – 80 m под околния терен. Реката навлиза в общината южно от Каменово, минава през него и продължава в северна посока. Западно от град Кубрат рязко завива на запад и продължава по границата с Община Ветово. До град Кубрат реката има постоянно течение, след което пресъхва и нататък долината ѝ представлява суходолие, по което епизодично (през пролетта и при поройни дъждове) протичат водни течения. Югозападно от село Беловец суходолието завива на север и продължава по границата с Община Русе, западно от село Сеслав, след което навлиза в Община Сливо поле.

Поради недостига на повърхностно течащи води в общината са изградени множество микроязовири на малки реки и дерета, като водата която се събира през пролетта се използва основно за напояване на обширните земеделски земи в региона. По-големи язовири са: Юпер 1 и 2, Звънарци 1, Сеслав 3 и 4, Селския гьол (североизточно от село Тертер), Дряново (северозападно от град Кубрат), Каменово и др.

КлиматРедактиране

В климатично отношение общината се отнася към Лудогорско-Добруджанската подобласт на умерено-континенталната климатична област, който се характеризира се със студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е -2.4 °C, средномесечната юлска температура е 20.9 °C, а средногодишната амплитуда достига 23 °C. Във ветровия режим преобладават подчертано западните ветрове със средномесечна скорост от 2.0 м/сек до 2.8 м/сек, а в отделни кратки периоди скоростта достига до 3.2 м/сек. Средната относителна влажност на въздуха варира от 64% през август до 87% през декември. Валежите са от дъжд и сняг. Годишната им сума е от 500 до 600 мм с максимуми през май и юни, а минимумите през януари и февруари. Максималната снежна покривка е през януари от 112 см, а минималната през октомври от 2 см. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.

Почви, растителностРедактиране

В почвената покривка на община Кубрат преобладават черноземните почви със своите характерни подтипове: оподзолени черноземи, средно и силно излужени ченоземи. Срещат се и малко ливадни почви и повече горски почви сиви и тъмно сиви, тежко песъчливи – глинести, развити върху дебела льосова подложка. Черноземът се характеризира със средно съдържание на хумуса 5 – 8 %, който постепенно намалява в дълбочина. Мощността на хумусния пласт варира от 40 до 80 см.

В общината преобладава широколистната растителност – дъбови гори (цер, летен дъб, зимен дъб), клен, липа и др., ограничени участъци от иглолистна – бор, смърч, ела и др. На територията на община Кубрат се намират следните защитени територии: местността „Мющерека“ с. Беловец, естествено находище на див божур; находище на турска леска край гр. Кубрат; „Юперска курия“ вековна дъбова гора; скални венци в с. Каменово.

НаселениеРедактиране

Етнически състав (2011)Редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 18 355 100,00
Българи 6198 33,77
Турци 9283 50,57
Цигани 1321 7,20
Други 79 0,43
Не се самоопределят 344 1,87
Не отговорили 1130 6,16

Населени местаРедактиране

Общината има 17 населени места с общо население от 18 355 жители (към 01.02.2011).[2]

Списък на населените места в община Кубрат, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Населено място Население
(2011 г.)
Площ на землището
km2
Беловец 1916 38,422 Мъдрево 779 23,136
Бисерци 1155 29,055 Равно 624 21,379
Божурово 420 16,377 Савин 402 15,144
Горичево 341 17,033 Севар 1763 33,212
Задруга 434 12,196 Сеслав 766 21,398
Звънарци 525 18,918 Тертер 228 29,010
Каменово 406 43,711 Точилари 370 9,450
Кубрат 7379 56,846 Юпер 499 39,838
Медовене 348 14,809 ОБЩО 18355 439,934

Административно-териториални промениРедактиране

  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Бунар бешевли на с. Божурово;
– преименува с. Гюзелдже алан на с. Каменово;
– преименува с. Балбунар на с. Кубрат;
  • МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Настрадън на с. Бисерци;
– преименува с. Юруклер на с. Сеслав;
  • МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Сърт алан хас на с. Беличица;
– преименува с. Сърт алан хас на с. Бяловец;
– преименува с. Орман бешевли на с. Горичево;
– преименува с. Касчилар (Казчилар) на с. Гълъбари;
– преименува с. Къшла кьой на с. Задруга;
– преименува с. Гюведже на с. Звънарци;
– преименува с. Енидже Балбунар (Балбунар енидже, Бал ендже) на с. Медьовене;
– преименува с. Узундже алан на с. Равно;
– преименува с. Джеферово на с. Савин;
– преименува с. Джеферлер на с. Севар;
– преименува с. Мусатчилар на с. Точилари;
  • МЗ № 3077/обн. 23.11.1940 г. – заличава с. Гълъбари и го присъединява като квартал на с. Бисерци;
  • МЗ № 2191/обн. 27.06.1942 г. – преименува с. Хаджи факлар на с. Генерал Добрево;
– преименува с. Месим махле на с. Мъдрево;
– преименува с. Кованджилар на с. Тертер;
  • Указ № 790/обн. 30.09.1949 г. – признава с. Кубрат за гр. Кубрат;
  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Беличица и го присъединява като квартал на с. Беловец;
– заличава с. Дряново и го присъединява като квартал на гр. Кубрат;
  • Указ № 582/обн. 29.12.1959 г. – заличава с. Генерал Добрево и го присъединява като квартал на с. Тертер;
  • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – отстранява грешката в името на с. Бяловец на с. Беловец;
– закрива Община Юпер и присъединява включените в състава ѝ населени места към Община Кубрат;

ТранспортРедактиране

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 71 km:

Топографска картаРедактиране

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране