Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Юридически факултет.

Юридическият факултет при УНСС (създаден като Юридически департамент) е правоприемник на създадената през 1920 г. катедра „Правни науки“. Самият факултет е учреден с решение на АС от 20 март 1991 г.[2] Основната мисия на Юридическия факултет е предоставянето на висококачествено обучение по право на студентите и докторантите в образователно-квалификационните степени „магистър“ и „доктор“.

Юридически факултет при УНСС
Facultas Iuridica in Universitas de nationalibus et mundi oeconomia
Девиз Духът прави силата
Основаване 1920 – катедра „Правни науки“
1991 – Юридически факултет
Вид държавен
Декан доц. д-р Захари Торманов
Преподаватели 80
Студенти 1103[1]
Местоположение Flag of Bulgaria.svg София, Район „Студентски“, България
Цветове Пурпур     
Членство European Law Faculties Association
Сайт Официален уебсайт
Logo law unwe.jpg
Sofia location map.png
42.6513° с. ш. 23.349° и. д.
Местоположение в София
Юридически факултет при УНСС в Общомедия

ИсторияРедактиране

Историческият анализ разкрива началото на юридическото образование в УНСС в далечната 1920 г., когато е открит Свободният университет за политически и стопански науки. Той става второто висше училище в страната след Софийския университет и първото със специализиран икономически профил. Свободният университет носи новаторски характер и в друг аспект. За кратко време той се утвърждава като втори висш образователен и научен център в България, включително и в юридическото образование. Развитието на правното образование в УНСС може да се раздели условно на три периода, през които се очертават няколко основни тенденции. [3]

Начален период 19201940 г.Редактиране

 
Паметникът на проф. Стефан Бобчев, пред централния вход на УНСС. Стефан Бобчев е бележит български юрист, публицист и политик. Основател и първи ректор на УНСС.

В началния период, юридическото образование е позиционирано в един от трите основни факултета – Административно-финансов, който има за задача да подготвя кадри за публичния и частния сектор в областната администрация, финанси, митници, индустрия, застраховане, банки и др. Характерно за този период е усиленото изучаване на редица правни дисциплини – Основи на държавата и правото, Сравнително гражданско право, Конституционно право, Административно право, Съдебно право, Търговско право, Международно частно право, Финансово право. Преподаватели са видни професори и академици – проф. Стефан Бобчев, акад. П. Стайнов, Петър Богоевски, Тодор Кулев, Стефан Демостенов, Иван Кинкел, Димитър Мишайков и Георги Генов. Преподаватели от Юридическия факултет на Софийския университет Стефан Баламезов, Венелин Ганев, Петър Абрашев, Константин Бобчев, Йосиф Фаденхехт, Любен Диков, Любен Василев, Александър Кожухаров и Петко Венедиков и др. През 1930 е въведено и Трудово право, малко по-късно и Кооперативно право. За първи път през 1930 г. акад. Стайнов и проф. Т. Кулев въвеждат практикум по Административно право. През 1932 (след трансформирането на Свободния университет в Държавно висше училище за финансови и административни науки – ДВУФАН) започва разработването и решаването на правни казуси по идея на проф. Ст. Бобчев, проф. Генов и д-р Стоян Данев. Силно се изучават и чужди езици. Големият залог за успехите, придобитият авторитет за развитието на юридическото образование за този начален период е и неговият силен преподавателски екип. През 1939 година в административния факултет на университета са създадени две правни катедри: катедра „Държавно и конституционно право“ и катедра „Трудово право и социално законодателство“. В този факултет са преподавани 10 правни дисциплини. Дисциплината Търговско право на студентите икономисти е преподавана от проф. д-р Любен Диков. За нуждите на тези студенти той е написал учебника „Търговско право“ в два тома в обем на 1030 печатни страници.[4]

Междинен период 1940 – 1991Редактиране

През 1940 г. със закон Свободният университет е „национализиран“[5] и приема наименованието „Държавно висше училище за финансови и административни науки“. В неговия състав продължават да функционират няколко правни катедри. Това са[6]:

 • В структурата на финансовия факултет:
  • Катедра „Финансова наука и финансово право“;
  • Катедра „Гражданско и търговско право“'
 • В структурата на административния факултет:
  • Катедра „Държавно и конституционно право“;
  • Катедра „Административно право“;
  • Катедра "Трудово право и социално законодателство.

В четирите катедри се провежда обучение по дисциплините: Основи на правото, Финансово право, Административно право и процес, Основи на наказателното право и престъпления по служба, Финансово наказателно право, Основи на гражданския процес, Основи на наказателния процес, Кооперативно право, Конституционно право, Трудово и социално право, Общинско право, Междудържавно и международно частно право.

Седем години по-късно със Закон за висшето образование (ДВ, бр. 153 от 5 юли 1947 г.) ДВУФАН и Държавностопанският отдел при Юридическия факултет на Софийския държавен университет принудително се сливат и се създава Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет. По този начин правните катедри, функционирали при ДВУФАН, продължават своята дейност в рамките на новосформирания факултет. Четири години по-късно с възстановяване самостоятелността на висшето училище под наименованието „Висш икономически институт“[7] четирите правни катедри се сливат в една, наречена катедра Правни науки. Преподаватели в катедра Правни науки са професорите Михаил Геновски, Димитър Димитров и Веселин Христофоров. Ръководител на катедра Правни науки от нейното основаване през 1954 година, с известно прекъсване през периода 1973 – 1983 г., до 1989 г. е бил проф. Димитър Димитров. След него ръководители на катедрата са били: проф. д-р Петър Атанасов, проф. д-р Емил Златарев и проф. д-р Филип Рачев. В своята учебно-възпитателна дейност катедра Правни науки е провеждала линията на профилирано обучение по правните дисциплини на студентите от икономическите специалности. През 1975 г. в резултат на извършената реформа в учебните планове за студентите от икономическите специалности са били създадени дисциплините: Правно регулиране на вътрешната търговия, Правно регулиране на материално техническото снабдяване, Транспортно право, Финансово право и Трудово право. През 1984 г. в резултат на извършената втора реформа в учебните планове за студентите от първи курс на всички икономически специалности е въведена дисциплината Основи на правото на НРБ, а за студентите от втори и трети курс − дисциплината Стопанско право, плюс профилирана правна дисциплина. Преподавани дисциплини са още Гражданско и Търговско право на капиталистическите страни, Финансово и данъчно право, Административно право и процес и други.

 
Първият учебен курс по Търговско право в България, който проф. Любен Диков пише специално за студентите в Свободния университет (дн. УНСС)

През този период е характерна и една нова тенденция в развитието на юридическото образование на университета, а именно подготовката на собствените кадри на факултета и създаването на условия за тяхното научно израстване. През въпросния период преподавателският състав се разширява със собствени кадри. През 1970 г. в катедрата постъпва на работа като асистент Филип Рачев, през 1972 г. – Божана Неделчева, през 1974 г. постъпват като доценти Петър Арсов и Никола Каменов и като асистент Златка Сукарева, през 1975 г. постъпват като асистенти Елена Кирчева и Николай Николов, през 1979 г. постъпват като доценти д-р Емил Златарев и д-р Иван Владимиров, а през 1988 г. постъпва като доцент д-р Любен Караниколов. През следващите години в катедрата постъпват като асистенти: Ирина Мулешкова, Христина Балабанова, Валери Димитров, Свилена Симеонова, Слави Кралев, Борис Ланджев и други. .[8]

Съвременен период 1991 – до наши дниРедактиране

Третият период от развитието на юридическото образование в УНСС се характеризира с учредяването на самостоятелен юридически факултет, на основата на вече съществуващия Юридически департамент. Негов първи декан е проф. Любен Караниколов. Основател и дългогодишен ръководител на Юридическия факултет, проф. Караниколов преутвърждава, доразвива и обогатява всички наложили се вече близо 100 години тенденции в юридическото образование в УНСС. [9] Вековният път, извървян до конституирането на самостоятелен юридически факултет е фактор за академичното качеството в юридическото образование. Отваряйки врати през 1991 г. той става вторият правен факултет в България. Освен това още от студентската скамейка студентите му се изявяват отлично на национални и международни състезания, в които са завоювали големи успехи, съревновавайки се сред най-престижните университети в света като Оксфорд, Йейл, Сорбоната, Харвард и други.

СтруктураРедактиране

Днес в състава на факултета са включени четири катедри:

Академичен съставРедактиране

Академичният състав на факултета се състои от 80 преподаватели, от които 30 са професори и доценти. Декан на Юридическия факултет е доц. д-р Захари Торманов.

 
Администрацията на Юридическия факултет се намира в сградата на „Нов корпус“ при УНСС

ОбучениеРедактиране

Срокът на обучението в степен „магистър“ е 11 семестъра и завършва с полагането на три държавни изпита: „Гражданскоправни науки“, „Наказателноправни науки“ и „Публичноправни науки“ в съответствие с „Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше юридическо образование“. Завършилите обучението получават професионалната квалификация „юрист“, като придобиват юридическа правоспособност след 6-месечен юридически стаж и полагане на практико-теоретичен изпит в съответствие с изискванията на „Закона за съдебната власт“.

В рамките на учебната програма, въз основа на дългосрочен договор с американския „Център за правни изследвания“ в Залцбург, Австрия, от началото на учебната 2006/2007 г. всеки семестър се провежда отделен курс по американско право от страна на висококвалифицирани американски адвокати. Обучението се извършва изцяло на английски език в рамките на 45 академични часа. В учебния план на Юридическия факултет е предвиден курс и по австрийско право на немски език (с превод на български език).

АкредитацияРедактиране

Програмната акредитация на специалността „Право“ е извършена през 2004 г. (на заседание на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 13 май 2004 г.). По всички критерии е дадена положителна оценка, което е предпоставка за високи образователни цели пред специалността, качеството на обучението и възможностите за реализацията на завършилите юристи.

Обучението за придобиване на образователна и научна степен „доктор по право“ се осъществява въз основа на решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация. Юридическият факултет е акредитиран да обучава докторанти по докторски програми:

През 2016 г. професионално направление „Право“ със специалност „Право“ получава нова акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.19.

РейтингРедактиране

Юридическият факултет при УНСС се откроява като един от най-реномираните в предоставянето на юридическо образование в страната, макар да отваря врати по едно и също време с други сродни звена. Класациите са противоречиви, но винаги нареждат факултета на първо[10] или на второ място[11] в България.

На тържественото събрание по повод 20-годишнината от създаването на Юридическия факултет, тогавашният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов изтъква, че „Юридическият факултет е лидер сред сродните университетски звена в страната“. Ректорът се позова на пример от кандидатстудентска кампания 2011, когато 7 кандидат-юристи се борят за едно място в УНСС, a конкуренцията в Софийския университет е била само от 3 души за място.[12] В публикувания рейтинг на висшите училища от същия период става ясно, че юристите на УНСС са най-скъпо платените в страната.[13]

В класация на МОН от 2017 г., Юридическият факултет е класиран на първо място из между останалите факултети в страната по критерий „Научна дейност“.[14]

Научноизследователска дейностРедактиране

 
Съдебната зала в Юридическият факултет, наименувана в чест на проф. Веселин Христофоров

Юридическият факултет организира научноизследователската дейност в областта на правните науки като подпомага и насърчава индивидуалните и колективни научни изследвания в сътрудничество с национални, международни и чуждестранни институции, стремейки се към достигане на високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни центрове.

УспехиРедактиране

Юристите на УНСС са печелили множество награди и отличия, както от национални, така и от международни състезания. Най-големи завоювания:

 • Девето място (в Европа) на Международното състезание по право на ЕС (през 2009 г.), което се организира ежегодно от Центъра за юридически науки към Университета в Кеймбридж.[15]
 • Отбор на ЮФ взема наградата за най-добри писмени защити, в писмената фаза на националните кръгове на световното състезание по решаване на казуси Jessup International Moot Court Competition през 2011 г.[16]
 • Класиране на Първо място, след победа над отбора на Софийския университет в националните кръгове на състезанието Jessup 2012. Така ЮФ на УНСС получи възможността да представи България в САЩ. [17]
 • На престижното международно състезание по право на ЕС „Central and East European Moot Court Competiton“ (СЕЕМС) през 2013 г. юристите на УНСС печелят наградата за ораторско майсторство.[18]
 • Отборът на УНСС печели наградата Dillard за най-добри писмени защити в Международното състезание по право Jessup 2014 (най-голямото, най-старо и най-престижно международно състезание по право за студенти), класирайки се пред отборите на университети като Харвард, Оксфорд, Йейл и др.[19]
 • Юристите на УНСС представят България на състезанието по международен инвестиционен арбитраж във Франкфурт ам Майн – 2015 г. (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court). Юристите на УНСС се класират 17-и в общото класиране със 729 точки. С това си представяне, българският отбор оставя след себе си отбори университети, измежду които и миналогодишния победител Маями Юнивърсити (САЩ), Куин Мери (Великобритания), Сорбоната(Франция) и много други.[20]
 • Отборът на УНСС печели наградата Baxter за най-добра писмена защита на ищец на Международното състезание по право Jessup 2015. По този начин юристите на УНСС станаха единственият отбор в историята на най-старото и най-престижно международно състезание по право Jessup, печелил първо място в две поредни години. (През 2014 г. отборът на УНСС грабна отличието Dillard за комбинирани писмени защити на ищец и ответник, а в тази година отново се класира в първата тройка. УНСС изпреварва в класирането Университета в Йейл).[21]
 • Отборът на УНСС се класира на пето място в най-престижното състезание по инвестиционно право в света (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court) през март 2016 г. Юристите на УНСС оставиха зад гърба си отборите на Великобритания, САЩ, Канада, Франция, Испания, Русия и др. На церемонията по награждаването отборът получи приза „Най-добър отбор на Източна Европа“ (заедно с отбора на Русия).[22]
 • На Националното състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право през 2017 г. се класират три отбора от УНСС. Единият от тях заема първо място в предварителния кръг, в който се решава тест и казуси. Същият отбор поддържа първо място на следващите три кръга (в които се симулира съдебен процес), печелейки най-много точки в сравнение с всички останали отбори на състезанието.
 • Двама докторанти от Юридическия факултет – Виктория Димитрова и Ивайло Димитров са избрани за съдии на най-престижния форум по международно право в света Philip Jessup Moot Court Competition, който се провежда през 2017 г. в гр. Вашингтон, САЩ.[23]
 • На международното състезание по право на ЕС „Central and East European Moot Court Competiton“ (СЕЕМС) през 2017 г. юристите на УНСС заемат престижното девето място. В първия кръг те се състезават с отбора на Варшавския университет, като побеждават с 10 точки разлика. На студентите не достигат само 0,75 точки, за да се класират за полуфиналите.[24]
 • Трима студенти получават индивидуални престижни международни и национални отличия за 2017 г. Така студентът Стоян Пенев е отличен като автор на една от десетте избрани най-добри научни разработки по международен арбитраж измежду автори от Централна и Източна Европа за 2017 г.[25], а студентът Теодор Тошев е отличен като най-добър сред юристите в Съда на Европейския съюз. Това става на най-голямата симулация на „Модел на Европейския съюз“, проведен в Белград, Сърбия.[26] Георг Шиков е студентът, получил националния приз „Студент на годината“ в категорията „Правни науки“ за 2017 г.[27]
 • Отбор на Юридическия факултет печели наградата „Най-добър ищец“ на състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право, организирано от Пловдивския университет през март 2018 г.[28]

ИзточнициРедактиране

 1. Рейтингова система на висшите училища в България. МОН[1]
 2. Учредяване, ЮФ. УНСС[2]
 3. Aurea. Годишник на ЮФ при УНСС, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 7
 4. Aurea, Годишник на ЮФ при УНСС, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 7 – 11
 5. вж. чл. 1 от Закона за държавното висше училище за финансови и административни науки, гласуван от XXV ОНС на 21.V,1940 г.
 6. виж. чл. 4 от Закона за държавното висше училище за финансови и административни науки, гласуван от XXV ОНС на 21.V,1940 г.
 7. Това става през 1952 г. с Указ № 26 от 1 февруари 1952 г. (Известия, бр. 10)
 8. Aurea. Годишник на ЮФ при УНСС, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 11 – 14
 9. Aurea. Годишник на ЮФ при УНСС, издат. „Стопанство“ София 2010 г. стр. 14
 10. defakto.bg
 11. rsvu.mon.bg
 12. faculties.unwe.bg
 13. hikari.blog.bg
 14. www.mediapool.bg
 15. Класиране на международно състезание по право [3]
 16. Национален кръг на международно състезание по право [4]
 17. Отборът на УНСС с национален приз [5]
 18. Награда за ораторско майсторство [6]
 19. Jessup 2014 Класиране[7]
 20. Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2015 Класиране [8]
 21. Jessup 2016 Класиране [9]
 22. Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2016 Класиране [10]
 23. Докторант от УНСС, съдия в международно състезание по право [11]
 24. CEEMC 2017 [12]
 25. Научни разработки по международен арбитраж: класиране [13]
 26. [14]
 27. [15]
 28. legalworld.bg

Външни препраткиРедактиране