Монозахарид

(пренасочване от Монозахариди)

Монозахарид (от гръцки μόνος IPA: ['monos] – единичен, и sacchar – захар) е органично съединение, една от основните групи на маика ти

. Основен енергиен източник на енергия за клетката. Участва в изграждането на РНК и ДНК. Служат като мономери (градивна единица) за синтез на полизахаридите.

Най-разпространените монозахариди са хексозите – глюкоза и фруктоза (източници на енергия в клетката) и пентозите – рибоза и дезоксирибоза (структурни съставки на нуклеиновите киселини). Енергиен резерв на клетката са още дизахаридите лактоза и малтоза.

Повечето монозахариди имат общата формула Cx(H2O)y, където х е най-малко 3 (изключение е например дезоксирибозата). В зависимост от вида на карбонилната им функционална група те се делят на две големи групи: алдози с алдехидна група (-CHO) и кетози с кето-група (=CO).

Алдози
Алдотриоза glyceraldehyde
глицералдехид
Алдотетроза erythrose
еритроза
threose
треоза
Алдопентози D-ribose‎
рибоза
D-arabinose
арабиноза
D-xylose
ксилоза
D-lyxose
ликсоза
Алдохексози D-allose
алоза
D-altrose
алтроза
D-glucose
глюкоза
D-mannose
маноза
gulose
гулоза
idose
идоза
galactose
галактоза
D=talose
талоза
Кетози
Кетотриоза dihydroxyacetone
дихидроксиацетон
Кетотетрози D-erythrulose
еритрулоза
Кетопентози D-ribulose
рибулоза
D-xylulose
ксилулоза
Кетохексози D-psicose
псикоза
D-fructose
фруктоза
D-sorbose
сорбоза
D-tagatose
тагатоза
Захарни киселини
Алдонова киселина
Глицеринова киселина

Ксилонова киселина

Глюконова киселина

Аскорбинова киселина
Улозонова киселина
Неураминова киселина

Кетодезоксиоктулозонова киселина
Уронова киселина
Глюкуронова киселина

Галактуронова киселина

Идуронова киселина
Алдарова киселина
Тартарова киселина

Галактарова киселина

Глюкарова киселина
Други
D-deoxyribose
дезоксирибоза
D-apiose
апиоза