Списък на делегатите на Второто заседание на АСНОМ

Второто заседание на АСНОМ се провежда на 28 – 30 декември 1944 година. С поредица от решения 14, 27 октомври и 3 ноември са кооптирани нови членове на АСНОМ сред които са дейците на ВМОРО и ВМРО (обединена) Александър Мартулков, Кръсте Гермов, Петър Трайков, Димче Зографски и Павел Шатев. Общо са кооптирани нови 10 души.[1] Освен другите делегати присъстват и председателят на Националния комитет за освобождение на Югославия Едвард Кардел, Димитър Влахов, Светозар Вукманович – Темпо, председателят на българския Отечествен фронт Добри Терпешев, представителят на съветската военна мисия майор Инков, и представителите на английската и американската военна мисия – майорите Дикенсън и Милър.

Списък на членовете на Президиума на АСНОМ на второто заседание

Президиум на АСНОМ редактиране

Име Занимание длъжност
Методи Андонов – Ченто търговец от Прилеп, югославски партизанин председател
Лазар Колишевски югославски комунист първи подпредседател
Неджат Аголи югославски комунист втори подпредседател
Борис Спиров инженер, икономист, банков чиновник от Щип, югославски партизанин първи секретар
Епаминонда Попандонов професор от Струмица, югославски партизанин втори секретар

Министри (Повереници) редактиране

Име Занимание длъжност
Кирил Петрушев типографски работник от Скопие вътрешни работи
Страхил Гигов началник персонално отделение от Велес, югославски партизанин индустрия, занаяти и търговия
Кирил Мильовски югославски партизанин търговия и снабдяване
Никола Минчев югославски партизанин изграждане на властта
Петре Пирузе адвокат от Охрид, югославски партизанин правосъдие
Мире Анастасов югославски партизанин гори и руди
Богоя Фотев югославски партизанин земеделие
Ацо Петровски шивач, подпредседател на стопанската камара от Скопие, югославски партизанин социална политика
Стерьо Боздов деец на ММТРО народно здраве
Георги Василев строителство
Киро Глигоров югославски партизанин финанси
Димитър Стоянов югославски партизанин просвета

Членове редактиране

Име Занимание длъжност
Александър Петрович член
Димитър Влахов деец на ВМРО (об) член
Панко Брашнаров деец на ВМРО (об) член
Павел Шатев деец на ВМРО (об) член
Александър Мартулков деец на ВМРО (об) член
Кръсте Гермов деец на ВМОРО член
Мара Нацева югославска партизанка член
Цветко Узуновски югославски партизанин член
Хасан Шукри член
Йован Гелев свещеник член
Вукашин Попадич лекар член
Милош Яковлевич лекар член
Димитър Несторов лекар член
Кемал Сейфула югославски партизанин член
Младен Георгиев земеделец от Челопек член
Веселинка Малинска югославска партизанка член

Членове на АСНОМ[2] редактиране

Име Занимание Населено място
Кемал Аголи студент по философия от Дебър, югославски партизанин
Александър Георгиев инженер Гостивар
Михайло Апостолски генерал-майор, командир на НОВ и ПОМ от Щип
Атанас Атанасов работник, български партизанин Петрич
Вера Ацева домакиня от Прилеп, югославска партизанка
Бане Андреев – Ронката югославски партизанин, политически комисар на Главния щаб Велес
Мино Богданов чиновник, югославски партизанин Велес
Димче Беловски чиновник, югославски партизанин Щип
Петре Богданов – Кочко оперен певец, югославски партизанин Скопие
Илия Божиновски чиновник Ресен
Ванчо Бурзевски чиновник, югославски партизанин Свети Никола
Борис Алексовски югославски партизанин Кичево
Страхил Байовски учител Берово
Борис Арсов адвокат, югославски партизанин Крива Паланка
Любчо Арсов инженер, икономист, банков чиновник от Щип, югославски партизанин
Йордан Блажевски инженер Тетово
Борис Атков чиновник Скопие
Боян Станев инженер Щип
Васил Григоров Василев работник, български партизанин Петрич
Вельо Манчевски свещеник, югославски партизанин Брощица
Георги Гаврилски лекар Свети Никола
Георги Шоптраянов професор Велес
Глигор Ташков инженер Скопие
Божидар – Даре Джамбаз аптекар Прилеп
Димитър Бояджиев-Таки Скопие
Димче Зографски деец на ВМРО (об) Велес
Донка Гецоска Породин
Дончо Арсов чиновник Щип
Иван Алтъпармаков Битоля
Иван Дойчинов югославски партизанин Гевгели
Илия Топаловски югославски партизанин Битоля
Киро Жерновски инженер Скопие
Любе Тренков земеделец Ропотово
Мария Коробарова учителка Велес
Методи Гогов свещеник Ново село
Мехмед Мехмеди югославски партизанин Заяс
Мире Анастасов югославски партизанин ?
Петър Трайков деец на ВМРО Върбени
Реджа Рушит Лимани югославски партизанин Заяс
Стамат Дуковски търговец Скопие
Трайчо Чундев деец на ВМРО Подлес
Яков Саравич лекар Баня Лука
Христо Баялцалиев чиновник, български партизанин Солун
Атанас Бойков командир на Струмишкия отряд Богданци
Живко Брайковски земеделец, югославски партизанин Беличица
Наум Веслиевски подпоручик, заместник-командир на III -та бригада Ресен
Никола Вражалски кандидат адвокат Кочани
Кирил Георгиевски инженер-архитект в Скопска община, югославски партизанин Прилеп
Лазар Гиновски земеделец, югославски партизанин Белчища
Методи Панов Джунов земеделец Ваташа
Туше Делииванов деец на ВМОРО Кукуш
Димитър Зафировски журналист, деец на БКП Гевгели
Георги Ивановски учител, югославски партизанин Подмочани
Илия Илиевски-Цветан адвокат, югославски партизанин Битоля
Стоилко Иванов учител Ораов дол
Васил Ивановски работник, партизанин Головраде
Коста Яшмаков капитан, началник на щаб на III бригада Битоля
Васко Карангелевски заместник-командир на V бригада, земеделец Битоля
Томо Кутурец чиновник, югославски партизанин Крушево
Маца Карбева домакиня Велес
Лазар Калайджийски работник, югославски партизанин Неготино
Кирил Тошев Кръстев работник, югославски партизанин Прилеп
Васил Калайджиевски съдия Вевчани
Душан Лукаров работник Скопие
Благое Левко адвокат Велес
Генади Илиев Лешков земеделец от Дреново
Вельо Манчевски свещеник, член на Главния щаб на НОВ и ПОМ Брощица
Петър Манговски адвокат, югославски партизанин Велушина
Лазар Мойсов студент по право, югославски партизанин Неготино
Благоя Минов работник Струмица
Кирил Михайловски учител, югославски партизанин Виница
Димитър Миовски лекар в железничарска болница Скопие
Венко Марковски поет от Скопие
Владо Малески студент по право, югославски партизанин Струга
Никола Мицев ветеринарен лекар бактериолог, югославски партизанин Кратово
Борис Милевски поручик, командир на артилерийска бригада Щип
Димитри Манджовски земеделец Костур
Тихомир Милошевски майор, командир на III македонска бригада Битуше
Мино Минов работник Маврово
Нестор Несторов лекар Битоля
Наум Наумовски политически комисар на II бригада Крушево
Панче Неделковски подполковник, заместник-командир на Главния щаб на НОВ и ПОМ Скопие
Тодор Ношпал търговец Прилеп
Владимир Полежиноски доктор и правист от Кичево, югославски партизанин секретар
Елисие Поповски банков чиновник Маврово
Иван Василев Палифров председател на Окръжния НОО Просениково
Вангел Чукалевски югославски партизанин Битоля
Лиляна Чаловска студентка от Битоля, югославска партизанка
Боро Чаушев работник, югославски партизанин Неготино
Емануил Чучков директор на гимназия в Скопие от Щип, югославски партизанин
Кирил Чаулев студент, югославски партизанин Охрид
Борис Чушкаров учител, политически комисар на III бригада Куманово
Петър Шанданов деец на ВМОРО

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. Кочанковски, Jован. Битола и Битолско во Народноослободителната и антифашистичка воjна на Македониjа (1941 – 1945), том 2: 1944 – 1945, с. 427
  2. Службен вестник, издаван от АСНОМ, стр. 49