Бозайници в България

Уикимедия списък
(пренасочване от Бозайниците в България)

Списъкът включва бозайниците, местни и интродуцирани, срещащи се в диво състояние на територията на България. Те наброяват над 100 (по други сведения 95) вида, разделени в 7 разреда, 24 семейства и 52(56) рода. През историческо време от фауната на страната са изчезнали лъв, тур, зубър, бобър, рис, елен лопатар, безоаров козирог, сайга, европейска норка, хермелин и др. [1][2]

Забележка: Където не е отбелязано друго, източник за наименованието и наличието на съответните бозайници в България е „Фауна на България, т.27 Mammalia“.[3]

ЧифтокопитниРедактиране

Разред Чифтокопитни (Artiodactyla)
Семейство Кухороги (Bovidae)
Род Бизони
Bison
Зубър
Европейски бизон
Bison bonasus Видът е интродуциран през 1962 година в Ловно стопанство Воден.[4]
Род Говеда
Bos
Як
Тибетски як
Bos grunniens Видът е интродуциран в ловните стопанства Витиня до Ботевград и Кормисош край Лъки.[4]
Род Кози
Capra
Алпийски козирог Capra ibex Видът е интродуциран в ловното стопанство Кормисош край Лъки.[4]
Род Овце
Ovis
Муфлон
Овца
Ovis aries Видът е интродуциран е в средата на 20 век на много места в страната.[4]
Род Диви кози
Rupicapra
Дива коза Rupicapra rupicapra 1700 екземпляра (1988) в изолирани находища, главно защитени територии, в Рила, Пирин, Родопите и Стара планина.
Семейство Еленови (Cervidae)
Род Сърни
Capreolus
Сърна Capreolus capreolus 121 хиляди екземпляра (1992) в цялата страна.
Род Елени
Cervus
Благороден елен Cervus elaphus 28 хиляди екземпляра (1992) в цялата страна.
Род Елени лопатари
Dama
Елен лопатар Dama dama Интродуциран е през 1904 година в ловното стопанство Кричим, след това е разселен на много места в страната. 5737 екземпляра (1986).
Семейство Свиневи (Suidae)
Род Свине
Sus
Дива свиня Sus scrofa 49 хиляди екземпляра (1992) в цялата страна.

ХищнициРедактиране

Разред Хищници (Carnivora)
Семейство Коткови (Felidae)
Род Котки
Felis
Дива котка
Котка
Felis silvestris 3700 – 4000 екземпляра (1993) в цялата страна, главно в горите в хълмисти и нископланински райони.
Семейство Кучеви (Canidae)
Род Кучета
Canis
Чакал Canis aureus 5000 екземпляра (1993) в цялата страна.
Вълк Canis lupus 600 – 700 екземпляра (1993) главно в планински крайгранични райони.
Род Енотовидни кучета
Nyctereutes
Енотовидно куче Nyctereutes procyonoides Среща се рядко в равнините в цялата страна. Първите сведения от територията на България са от 1968 година, като се предполага, че се е разселил от Северна Добруджа.
Лисици
Vulpes
Лисица Vulpes vulpes 53 хиляди екземпляра (1983) в цялата страна, с най-голяма плътност в Дунавската равнина.
Семейство Порови (Mustelidae)
Род Видри
Lutra
Видра Lutra lutra 1000 – 1400 екземпляра (1993) в цялата страна, с изключение на североизточните райони.
Род Белки
Martes
Белка
Бялка
Martes foina 32 хиляди екземпляра (1986) в цялата страна.
Златка Martes martes 3000 екземпляра (1986) в цялата страна.
Род Язовци
Meles
Язовец
Борсук
Meles meles 30 хиляди екземпляра (1986) в цялата страна.
Род Порове
Mustela
Степен пор Mustela eversmannii Много рядък, в Североизточна България.
Невестулка Mustela nivalis В цялата страна.
Черен пор Mustela putorius В цялата страна.
Род Пъстри порове
Vormela
Пъстър пор Vormela peregusna В изолирани находища, главно в Източна България.
Семейство Същински тюлени (Phocidae)
Род Тюлени монаси
Monachus
Тюлен монах
Средиземноморски тюлен монах
Monachus monachus 2 – 3 възрастни екземпляра (1993) в района на Царево и Резово.
Семейство Мечки (Ursidae)
Род Мечки
Ursus
Кафява мечка Ursus arctos 1000 – 1050 екземпляра (2010) в Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин и Западните Родопи.

КитоподобниРедактиране

Разред Китоподобни (Cetacea)
Семейство Делфинови (Delphinidae)
Род Обикновени делфини
Delphinus
Обикновен делфин
Белокоремен делфин
Delphinus delphis В Черно море.
Род Афалини
Tursiops
Афала
Афалина
Пъхтун
Tursiops truncatus В Черно море.
Семейство Морски свине (Phocoenidae)
Род Морски свине
Phocoena
Морска свиня
Муткур
Муткуп
Phocoena phocoena В Черно море.

ПрилепиРедактиране

Разред Прилепи (Chiroptera)
Семейство Булдогови прилепи (Molossidae)
Род Tadarida Булдогов прилеп Tadarida teniotis В южните части на страната.
Семейство Подковоносови (Rhinolophidae)
Род Подковоноси
Rhinolophus
Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii В цялата страна, с по-голяма концентрация в южните райони.
Южен подковонос Rhinolophus euryale В цялата страна, най-често в карстови райони с надморска височина до 1000 m.
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum В цялата страна.
Малък подковонос Rhinolophus hipposideros В цялата страна.
Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi Среща се рядко, главно в райони с малка надморска височина.
Семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae)
Род Широкоухи прилепи
Barbastella
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus Среща се рядко, главно в гористи местности в планините.
Род Полунощни прилепи
Eptesicus
Северен полунощен прилеп Eptesicus nilssonii Известен е един екземпляр, открит мъртъв при Рибните езера през 1980 година.
Полунощен прилеп Eptesicus serotinus Единични находища, разпръснати в цялата страна.
Род Hypsugo Прилеп на Сави Hypsugo savii В цялата страна, най-често в карстови райони.
Род Дългокрили прилепи
Miniopterus
Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersii В цялата страна, най-често в близост до пещери.
Род Нощници
Myotis
Южен мустакат нощник Myotis aurascens В цялата страна, главно в планините.
Дългоух нощник
Бехщайнов нощник
Myotis bechsteinii Среща се рядко, главно в равнинните и хълмисти области.
Остроух нощник Myotis blythii В цялата страна до надморска височина от 1400 m, най-често в карстови райони.
Нощник на Брант Myotis brandtii Главно в планински райони (Родопите, Стара планина).
Дългопръст нощник Myotis capaccinii Главно в карстови райони с надморска височина до 400 m.
Езерен нощник Myotis dasycneme Регистриран е веднъж с ултразвуков детектор край река Дунав.
Воден нощник Myotis daubentonii Среща се рядко, главно в планински местности.
Трицветен нощник Myotis emarginatus В цялата страна.
Голям нощник Myotis myotis В карстови райони в цялата страна, до 1200 m надморска височина; един от най-разпространените пещерни прилепи.
Мустакат нощник Myotis mystacinus В цялата страна.
Натереров нощник
Нощник на Натерер
Myotis nattereri Среща се рядко, главно в планински райони.
Род Вечерници
Nyctalus
Голям вечерник Nyctalus lasiopterus Среща се рядко, в няколко отделни находища в Странджа и Рила.
Малък вечерник Nyctalus leisleri Среща се в цялата страна, макар и рядко.
Ръждив вечерник
Обикновен вечерник
Nyctalus noctula Един от най-често срещаните прилепи, главно в широколистни гори в равнините.
Род Прилепчета
Pipistrellus
Средиземноморско прилепче Pipistrellus kuhlii Само в две находища – при Петрич и Русе.
Прилепче на Натузий Pipistrellus nathusii Среща се много рядко, на места, разпръснати из цялата страна.
Кафяво прилепче Pipistrellus pipistrellus Среща рядко, но на почти цялата територия на страната.
Род Дългоухи прилепи
Plecotus
Кафяв дългоух прилеп Plecotus auritus Само във високите планини при надморска височина над 1100 m.
Сив дългоух прилеп Plecotus austriacus В цялата страна, предимно в равнините.
Род Кожовидни прилепи
Vespertilio
Двуцветен кожовиден прилеп Vespertilio murinus В цялата страна.

НасекомоядниРедактиране

Разред Насекомоядни (Insectivora)
Семейство Таралежови (Erinaceidae)
Род Таралежи
Erinaceus
Източноевропейски таралеж
Белогръд таралеж
Erinaceus concolor В цялата страна, до 1800 m надморска височина.
Семейство Земеровкови (Soricidae)
Род Белозъбки
Crocidura
Белокоремна белозъбка Crocidura leucodon В цялата страна до надморска височина около 1000 m.
Малка белозъбка Crocidura suaveolens В цялата страна, по-често в равнините.
Род Водни земеровки
Neomys
Малка водна земеровка Neomys anomalus Главно в Южна България.
Голяма водна земеровка Neomys fodiens Главно в планините.
Род Кафявозъбки
Sorex
Обикновена кафявозъбка Sorex araneus В цялата страна, значително по-често в планинските райони.
Малка кафявозъбка Sorex minutus В цялата страна, по-често в планинските райони.
Род Многозъби белозъбки
Suncus
Етруска земеровка
Етруска белозъбка
Suncus etruscus Главно около езерата и крайбрежните райони в Бургаско.
Семейство Къртицови (Talpidae)
Род Къртици
Talpa
Европейска къртица Talpa europaea В цялата страна.
Средиземноморска къртица Talpa levantis Един екземпляр, открит през 2000 година в местността Силистар.

ЗайцевидниРедактиране

Разред Зайцевидни (Lagomorpha)
Семейство Зайцови (Leporidae)
Род Зайци
Lepus
Див заек Lepus europaeus В цялата страна.
Род Зайци подземници
Oryctolagus
Заек подземник Oryctolagus cuniculus Интродуциран на остров Свети Иван.

ГризачиРедактиране

Разред Гризачи (Rodentia)
Семейство Хомякови (Cricetidae)
Род Водни полевки
Arvicola
Воден плъх Arvicola amphibius
Род Снежни полевки
Chionomys
Снежна полевка Chionomys nivalis
Род Хомячета
Cricetulus
Сиво хомяче
Малък хомяк
Cricetulus migratorius
Род Хомяци
Cricetus
Обикновен хомяк
Голям хомяк
Cricetus cricetus
Род Средни хомяци
Mesocricetus
Черногръд хомяк
Среден хомяк
Добруджански хомяк
Mesocricetus newtoni
Род Сиви полевки
Microtus
Сива полевка
Обикновена полевка
Microtus arvalis
Гюнтерова полевка Microtus guentheri
Подземна полевка Microtus subterraneus
Род Горски полевки
Myodes
Ръждива горска полевка Myodes glareolus
Род Ондатри
Ondatra
Ондатра Ondatra zibethicus Интродуциран вид.
Семейство Скачащи мишки (Dipodidae)
Род Същински скачащи мишки
Sicista
Степна скачаща мишка Sicista subtilis Само два екземпляра, последният е открит през 1954 година край Генерал Тошево.
Семейство Сънливцови (Gliridae)
Род Горски сънливци
Dryomys
Горски сънливец Dryomys nitedula В цялата страна.
Род Обикновени сънливци
Glis
Обикновен сънливец Glis glis В цялата страна.
Род Лешникови сънливци
Muscardinus
Лешников сънливец Muscardinus avellanarius В цялата страна.
Род Мишевидни сънливци
Myomimus
Мишевиден сънливец Myomimus roachi В югоизточната част на страната.
Семейство Мишкови (Muridae)
Род Полски мишки
Apodemus
Полска мишка Apodemus agrarius
Жълтогърла горска мишка Apodemus flavicollis
Скална мишка Apodemus mystacinus
Обикновена горска мишка Apodemus sylvaticus
Малка горска мишка
Уралска мишка
Apodemus uralensis
Род Малки мишки
Micromys
Оризищна мишка Micromys minutus Главно в равнините.
Род Домашни мишки
Mus
Македонска мишка Mus macedonicus
Домашна мишка Mus musculus
Степна мишка Mus spicilegus
Род Плъхове
Rattus
Сив плъх Rattus norvegicus
Черен плъх Rattus rattus
Семейство Нутриеви (Myocastoridae)
Род Нутрии
Myocastor
Нутрия Myocastor coypus
Семейство Катерицови (Sciuridae)
Род Лалугери
Spermophilus
Лалугер
Суек
Spermophilus citellus В цялата страна, главно в равнините.
Род Катерици
Sciurus
Катерица Sciurus vulgaris В цялата страна.
Семейство Слепи кучета (Spalacidae)
Род Същински слепи кучета
Spalax
Планинско сляпо куче Spalax leucodon
Недостатъчно данни
В цялата страна.

БележкиРедактиране

  1. Боев, З. 1982. Обедняване на Балканската бозайна фауна в историческата епоха. – Природа, БАН, 3: 42 – 47.
  2. Боев, З. 2013. Изчезнали бозайници от България. – Природа, БАН, 4: 76 – 82.
  3. Пешев, Цоло. Фауна на България. Т. 27. Mammalia. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004. ISBN 954-430-860-1.
  4. а б в г Пешев, Цоло. Фауна на България. Т. 27. Mammalia. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2004. ISBN 954-430-860-1. с. 83 – 84.

Вижте същоРедактиране